Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Златко Пејовски

21/11/2017

КОМЕНТАРИ, ЗАБЕЛЕШКИ И ПРЕДЛОЗИ НА Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување изготвен од Министерството за правда
Овие кометари ги давам во името на извршиотелите Златко Пејовски, Кети Арсова, Николче Диневски, Љупчо Јованов, Драган Кочовски, Методија Коставинов, Благојче Кипровски, Томислав Џумеркоски, Весна Јакимовска . Овие коментари на некој начин се дополна од наша страна на дел од коментарите дадени од Комората на извршители.

1. Со некои нови предложени решенија во ЗИ се подрива материјалната основа на извршителите со што ќе се загрози и ефикасноста на нивната работа.
Се залагаме е воедначен однос за правилото кое важи за судовите-судските такси. Во Член 6 од Законот за судски такси се вели: ,,Нецелосно платената или неплатената такса го задржува текот на судската постапка, ако со овој или со друг закон поинаку не е определено,,.
Исто така, во член 146 став 2 и 3 од Законот за парнична постапка се вели:
2) ,,Судот нема да постапува по тужба ниту да преземе друго дејствие за кое не е платена судската такса.
3) ,,Ако тужителот не ја плати судската такса во рок од 15 дена од денот на поднесување на тужбата, се смета дека тужбата е повлечена.,,
Значи, прифатливо е за извршителите да се укине нивното овластување да го одбијат барањето за извршување, односно да го запрат извршувањето, како што е сега регулирано во член 46, став 2 и 3, а кои одредби да се бришат од ЗИ.
Поради тоа, предлагаме да се преформулираат следните одредби,
Член 6, став 2
(2) По приемот на барањето за извршување, извршителот ќе преземе извршно дејствие под услов да се платени надоместокот за обработка на предметот, првичниот налог за извршување и материјалните трошоци од страна на доверителот. Наредните поединечни извршни дејствија извршителот има обврска да ги преземе под услов да се платени материјалните трошоци од страна на доверителот .
Следствено, мора да се дополни став 5 на член 28, кој да гласи:
Член 28, став 5
,,Извршителот е должен да постапува по барањето за извршување, ако се исполнети условите од став 2, на член 6 од овој закон.,,
2. Со измените се предлага нов член 54-а ,,Вонреден надзор над работата на извршителите,,.
а) Предложената одредба има основнен недостаток што не ја утврдува содржината на вонредниот надзор, како што во членот 54 од ЗИ е регулирана содржината на редовниот надзор. Доколку Законот прецизно не ја утврди содржината на вонредниот надзор, овластените лица кои ќе го вршат нема да знаат до каде се нивните овластувања и можат да преземаат повеќе ингеренции отколку што би требало.
Да потсетиме, дека порано постоеше вонреден надзор, па беше укинат. Основна премиса кај надзорот врз работата на извршителите е кој ја контролира законитоста во нивното работење. Правната доследност секако доведува до правилото дека законитоста за постапувањето на извршителот може да ја цени само судот, а не и министерството кој е одган на извршната власт. Старо правило во правосудството е дека: Судот го знае законот. Извршувањето е дел од судската функција – тоа се спроведуваше порано во судот, па потоа е извлечено (поради неефикасност) и дадено е да го спроведуваат извршители како физички лица со јавни овластувања, именувани од министерот за правда. Не треба да постои вонреден надзор кој да го врши Министерството за правда. Тоа може да го врши само судот.
б) Тука се забележува и друга недоследност во став 2 на предложениот член 54-а. Вонредниот надзор ќе го врши ,,Комисија формирана од Министерството за правда составена од најмалку двајца претставници,, (ова решение е превземено од постојната одредба за редовниот надзор- член 54, став 5). Одредбата мора да има критериуми кој може да биде член во оваа Комисија: стручна подготовка, стручни испити, друга квалификација, работно искуство. Стручното ниво на членовите на Комисијата мора да биде еднакво на нивото на лицето што треба да биде контролирано – извршителот. Може ли лекар од општа пракса да контролира лекар специјалист? Може ли асистент на факултет, да контролира професор?
в) Во ставот 1 на предложениот член 54-а се регулира дека вонредниот надзор ќе се превземе по преставка на странка, трето лице, учесник во постапка, по барање на претседателот на суд, државен орган и други институции, за конкретен предмет да изврши вонреден теренски надзор над работата на извршителот и Комората.
Поимот други институции е крајно непрецизен - растеглива норма и крие опасност во иднина да не се знае кои се` субјекти би се јавиле како овластени да бараат МП да спроведе вонреден надзор кај извршител.
3. Предложената измена на член 28, ставот 2 кој се менува, со оглед дека барање за извршување се поднесува кај извршител, а не до Комората, предлагаме да гласи:
„Барањето за добивање распоред за надлежен извршител, против должник физичко лице, во случај кога како доверител се јавуваат државни органи, органи на државна управа, органи на локалната самоуправа и јавни претпријатија основани од локалната самоуправа и градот Скопје како и трговски друштва во кои државата е мнозинство сопственост на капиталот, се поднесува до Комората на извршители ( во натамошниот текст: Комората ) по електронски пат, која врши рамномерна распределба на предметите по извршители. Комората го известува доверителот за извршител кој постапува по поднесеното барање, не подоцна од 48 часа, сметано од денот на приемот на барањето.“
4. Во член 58 се предлага измена на став 3, каде се регулира составот на Дисциплинската комисија и наместо член по предлог на Советот на јавни обвинители, се враќа едно старо решение – по предлог на Министерството за правда. Ова се подразбира дека член на ДК ќе биде државен службеник од МП. Со тоа би се нарушило начелото на акузативност, бидејќи министерот за правда е овластен предлагач за покренување на дисциплинска постапка, а во ДК каде се одлучува ќе има свој член. Ваквото решение беше напуштено после долг процес на убедување, а сега повторно се враќа ?! (Впрочем се сеќаваме на ситуацијата кога министерот за правда имаше право на глас во Судскиот совет, па потоа му е укинато).
6. Во член 86 став 3, мора да се предложи рокот од 24 часа за произнесување на извршителот по поднесен приговор за незаконитости.

Билјана Дуковска

21/11/2017

Во врска со Закон за извршување член 5
Заштита на странките, учесниците во постапката за извршување и нивните семејства
Да се изземат од извршување домовите во кои живеат должниците (за да не се создаваат бездомници в.в. со хумано и солирадно и достоинстено живеење согласно Уставот и меѓународно прао за човекови права)
В.в. со чл 32, освен средства исплатени како хуманитарна помош или надомест на штета во ситуации предизвикани од елементарни непогоди во услови на донесена одлука за постоење на кризна состојба од страна на Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија и“, да се изземат и секаков вид на донации (за болни деца и лекување) но и
да се изземат плаќања - надоместоци за договори за дело и авторски договори.
Одребите за Извршител да се укинат од чл.32 –член 82, да с е укине институцијата Извршител, извршувањето да се врати во Судовите на Република Македонија,(се покажа дека има злоупотеби на службени положби и овластвање, понекогаш петкратно зголемување на долгот, насилие врз достоинствот на должниците, на најразлични начини од достава со тројца полицајци, тропање на вратите, заплашување и слично)
Таксите за извршување да се прилагодат соодветно на просечна плати на Република Македонија.
В.в. со чл.83 да се забрани извршување по 16 .30 часот и пред 8 часот
Да не се врши насилство и закани со полиција од страна на извршители врз должници , понижување на нивно достоинство и смејство и семеен живот , стигматиизрање во средината во која живеат и работата, посебно при достава.
Да се забрани блокада во банка без претходно да се извести должникот од банка и без да му наплаќаат или ускратваат информации за доверителот кој бара блокада.
Да се забрани на банка ако има повеќе стасани побарувања на пример месечно по основ на плата и ако должникот сака да плати повеќе одеднаш , да му наплаќа за секое решебни како нова одблокада по 1400 денари, со што понекогаш сумата на банката ја надминува сумата која се должи или е 1/3 од неа.

Кузман Костадинов

21/11/2017

Имајќи ги предвид условите за упис во именикот на адвокатите, со кој се стекнува својство на адвокат, решенијата според кои адвокатите се единствено надлежни за давање и обезбедување правна помош не може да се оправдаат ниту од аспект дека тие се единствено квалификувани за тоа. Ова од едноставна причина што адвокатите се САМО ДЕЛ ОД ЕДИНСТВЕНАТА ПРАВНА ПРОФЕСИЈА и тие имаат исто знаење и способности како и другите лица со завршен правен факултет и положен правосуден испит. Со тоа што овие лица не се определиле професионално да се бават со адвокатура, не ги прави помалку квалификувани од адвокатите да и тие даваат правна помош на правните лица во кои се вработени.

Со воспоставување монополска положба на адвокатурата во давањето и обезбедување на правна помош на граѓаните и правните лица под изговор на некаква си правна сигурност неоправдано се дискриминираат сите други правници со положен правосуден испит. Зарем во спорните постапки да може секој субјект да учествува без обврска за полномошник а кога се поднесува барање за извршување во неспорна постапка да е задолжително ангажирање на адвокат. Предложеното решение од Стопанска комора е најдобар баланс и овозможува прекин на неразумната дискриминација над вработените правници со положен правосуден испит во правните лица од кои голем дел се и магистри и доктори на науки со огромно искуство од работата. Ваквото предложено решение на Стопанска комора е доследно на Законот за парничната постапка во однос на видот на полномошниците. Стравот дека со ова се поттикнува надриписарството е крајно несериозен. Вработените правници со положен правосуден испит се подеднакво а во голем дел и постручни од адвокатите и истите ќе бидат ангажирани за правни услуги само во друштвата каде се вработени. На овај начин компаниите повторно ќе се мотивираат да вработуваат правници, и истите да продолжат со стручно усовршување и положување на правосуден испит. Доколку не се прифати ваквиот предлог остануваме со „бисер“ во регулативата кој го нема никаде во компаративното право, а кој се базира на класична дискриминација и неразумен пораст на трошоците сето во корист само на една професија. Впрочем ова беше констатирано и во извештаите на меѓународните организации кои ги следат состојбите во македонскиот правен систем. Крајно време е да се престане со носењето на избрзани и еднострани решенија и да се работи заеднички на единствената правна професија во која подеднакво стручни се и правниците вработени во правните лица со положен правосуден испит и адвокатите.

Кузман Костадинов

21/11/2017

Имајќи ги предвид условите за упис во именикот на адвокатите, со кој се стекнува својство на адвокат, решенијата според кои адвокатите се единствено надлежни за давање и обезбедување правна помош не може да се оправдаат ниту од аспект дека тие се единствено квалификувани за тоа. Ова од едноставна причина што адвокатите се САМО ДЕЛ ОД ЕДИНСТВЕНАТА ПРАВНА ПРОФЕСИЈА и тие имаат исто знаење и способности како и другите лица со завршен правен факултет и положен правосуден испит. Со тоа што овие лица не се определиле професионално да се бават со адвокатура, не ги прави помалку квалификувани од адвокатите да и тие даваат правна помош на правните лица во кои се вработени.

Со воспоставување монополска положба на адвокатурата во давањето и обезбедување на правна помош на граѓаните и правните лица под изговор на некаква си правна сигурност неоправдано се дискриминираат сите други правници со положен правосуден испит. Зарем во спорните постапки да може секој субјект да учествува без обврска за полномошник а кога се поднесува барање за извршување во неспорна постапка да е задолжително ангажирање на адвокат. Предложеното решение од Стопанска комора е најдобар баланс и овозможува прекин на неразумната дискриминација над вработените правници со положен правосуден испит во правните лица од кои голем дел се и магистри и доктори на науки со огромно искуство од работата. Ваквото предложено решение на Стопанска комора е доследно на Законот за парничната постапка во однос на видот на полномошниците. Стравот дека со ова се поттикнува надриписарството е крајно несериозен. Вработените правници со положен правосуден испит се подеднакво а во голем дел и постручни од адвокатите и истите ќе бидат ангажирани за правни услуги само во друштвата каде се вработени. На овај начин компаниите повторно ќе се мотивираат да вработуваат правници, и истите да продолжат со стручно усовршување и положување на правосуден испит. Доколку не се прифати ваквиот предлог остануваме со „бисер“ во регулативата кој го нема никаде во компаративното право, а кој се базира на класична дискриминација и неразумен пораст на трошоците сето во корист само на една професија. Впрочем ова беше констатирано и во извештаите на меѓународните организации кои ги следат состојбите во македонскиот правен систем. Крајно време е да се престане со носењето на избрзани и еднострани решенија и да се работи заеднички на единствената правна професија во која подеднакво стручни се и правниците вработени во правните лица со положен правосуден испит и адвокатите.

Ор Ѓор

21/11/2017

Почитувани,
Во постоечкиот Закон за извршување проблематични се повеќе одредби, но најголеми проблеми во практиката создаваат
член 28 став 1
член 34 став 8
член 86 став 1
член 87 став 1
член 218
Прво, сосема нејасно е како законодавецот го поврзал прагот од 10.000 евра со задолжителното составување на барањето за извршување или поднесувањето приговор против извршно дејствие исклучиво од страна на адвокат, придружено со адвокатски печат и потпис во овие случаи?
Второ, единствен исклучок од наведеното правило е предвиден само за Република Македонија, банка, штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице. Воопшто не е јасно зошто во овие случаи дипломираните правници во трговските друштва се ставаат во нерамноправна положба на начин што се изземени од можноста да поднесат едно обично барање (формулар) за спроведување извршување пред извршител во Република Македонија или приговор за незаконитости во извршувањето?! Имено, зошто трговските друштва кои имаат сопствени правни служби во кои работат дипломирани правници да не можат да овластат свој вработен дипломиран правник да презема дејствија пред извршител во Република Македонија, почнувајќи од наједноставното - да поднесе барање за извршување? Зошто правниците во трговските друштва, што значи и самите трговски друштва кои имаат сопствени правни служби, се изземени од листата „повластени“ подносители на обични барања за извршувања до извршител?! Истата забелешка се однесува и на можноста да се поднесе приговор за незаконитоски во извршувањето до судот на чие подрачје извршувањето, или пак дел од него, се спроведува.
Доколку го погледнеме членот 34 став (8) од Законот за извршување, воопшто не е јасно зошто стажот на правниците кои работат во трговските друштвата во стопанството, а не се банки осигурителни компании или лизинг друштва, не може да се смета како предност во случај на рангирање кандидат за извршител?
Потребно е да се земе предвид Одлуката У. Бр. 134/2002 година на Уставниот суд, објавена на ден 18.02.2003 година во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2003. Судот со оваа Одлука спречи обид за монополизација на правната заштита со Законот за адвокатурата. Судот тогаш јасно стави до знаење дека „...вклучувањето и утврдувањето на адвокатурата со означениот статус и својство, како една од уставните гаранции за основните слободи и права, НЕ ЗНАЧИ ДЕКА ТАА Е И ЕДИНСТВЕНА НАДЛЕЖНА ЗА ПРУЖАЊЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВНА ПОМОШ.
Секое толкување на членот 53 од Уставот, во смисла дека тој ја ИСКЛУЧУВА можноста правна помош да обезбедуваат и други субјекти, освен адвокатурата, според Судот би било МНОГУ РЕСТРИКТИВНО и не би соодветствувало на значењето и уставниот третман на слободите и правата на човекот и граѓанинот.“...
Правото на правна помош, како право е загарантирано и со Законот за парнична постапка во кој мериторно се одлучува за правата и обврските на правните и на физичките лица, па оттука е пандан на овие обврски утврдени со Законот за извршување, особено ако се има во вид дека и пред судот секој има право да се застапува сам, па дури и од страна на роднина по прва линија. Граѓаните кои имаат потреба од правна помош и правна заштита имаа право на избор дали активно ќе вклучат адвокат во остварувањето на своето правно на заштита или истото тоа сами ќе го вршат, во зависност од нивната диспозиција и способност да го одбранат она што нив им припаѓа.

Никола Ниневски

21/11/2017

Со постоечкото законско решение кое стапи со примена од 01.01.2017 година, се докажа дека е целосно неприменливо решение, со енормно зголеми трошоци како кај должниците така и кај доверителите.

Во врска со предлог законот за измена и дополнување на Законот за извршување,генерален став е дека измените се во насока на подобрување на моменталната ситуација во која се наоѓаат доверителите во остварување на своите законски права меѓу кои и наплатата на побарувањето од испорачаните услуги.
Мислењето и забелешките по однос на одредени одредби од предлог измените на ЗИ е следното

Член 12 став 1 точка 4 да се брише
Заклучокот за утврдување на трошоци не може да биде извршна исправа.
Противуставно е извршителот сам да се прогласува за доверител, со тоа прогласувајки го доверителот за должник во ист предмет. Во таква постапка за доверителот постои правна несигурност.

Член 28 став 1
Прифатлив е предлогот Барањето за извршување на извршната исправа доверителот да го поднесува до извршителот во писмена форма со приложување на извршната исправа во оригинал.
Прифатлива е и Алтернатива 1 за побарувања над 10.000 евра барањата да ги составува адвокат или дипломиран правник со положен правосуден испит кое со странката е во работен однос.
Оваа одредба на доверителот му овозможува алтернатива да користи и сопствени ресурси вработени дипломирани правници со положен правосуден испит, се во интерес на намалување на трошоците на постапката.

Член 44 став 1 алинеја 5 да се брише
Со оваа спорна одредба се овозможува, самите извршители да си обезбедуват работа меѓу себе, со носење на Заклучок за утврдување на трошоци против доверителот, со кој заклучок доверителот се прогласува за должник, а извршителот за доверител и самиот извршител си го определува побарувањето према доверителот, а извршувањето по Заклучокот против доверителот се врши кај друг извршител.
Со погоренаведеното, доверителот како должник се задолжува да плати дополнителни извршни трошоци кај другиот извршител по извршни исправи кои самите извршители ги носат.

Член 46 став 3 да се брише

Неприфатлива е Алтернативата по предлог на КИРМ ставот 3 од член 46 да не се брише.

Со наведената одредба од став 3 од член 46 на извршителот му се остава дискреционо право да го задолжи доверителот со трошоци кои самиот ќе ги определи и доколку доверителот не ги плати да го запре извршувањето, и покрај тоа што се работи за активен предмет кој би можел да се наплати.
Со тоа трошоците дополнително се зголемуваат
За да не се зголемуваат трошоците и да нема правна несигурност за доверителите би требало да се вратат одредбите од Тарифата кои беа во сила до 31.12.2016 со која беше овозможен договорен начин на плаќање на трошоците до завршување на предметот.

Член 86 став 1 и член 87 став 1
Прифатлив е предлогот наведен во предлог измените или Алтернатива 1, но е неприфатлива Алтернатива 2 предложена од АКРМ за задолжителност на адвокатите во постапките.
Задолжителноста за присуство на адвокат во постапките непотребно ги зголемува трошоците за доверителите и должниците имајќи во предвид дека доверителите веќе имаат вработено дипломирани правници со положен правосуден испит.

Член 93 став 3
Во предлогот во член 93 е додаден нов член 3 во кој е наведено доколку доверителот не одговори на барањето на извршителот во рок од три дена , предлагаме тој рок да се зголеми , да биде во рок од 8 дена.

Тарифа за извршни трошоци
Предлагаме да се врати старата тарифа која беше во примена до 31.12.2016 година, да постои договорен начин на плаќање на извршни трошоци до завршување на предметот, помеѓу доверителот и извршителот, бидејќи на тој начин извршителот е стимулиран побрзо и со помали трошоци да го заврши предметот, со цел побрзо да ги наплати своите трошоци и наградата,а извршувањето на тој начин е поефтино и поефикасно.

Елизабета Николоска

21/11/2017

Во однос на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување, сметам дека со овој предлог се исправа една голема неправда и дискриминација која им беше нанесена на сите дипломирани правници со положен правосуден испит, но и генерално на сите полнолетни деловноспособни лица (доколку биде прифатен првиот предлог за членот 28.ст.1). Со усвојување на оваа алтернатива Законот за извршување ќе биде во согласност со чл.80 од ЗПП во кој е предвидено декаЧ
Полномошник на странката може да биде
- Адвокат
- Лице – дипломиран правник кое со странката е во работен однос и
- Роднина по крв во права линија, брат, сестра или брачен другар, доколку е потполно деловно способен.
Истото се однесува и на предлозите од чл.86 ст.1 и чл.87 ст.1 –првата алтернатива.
Несомнено дека овој предлог произлегува од недостатоците од примената на Законот за извршување (Службен весник бр.72/2016), кој се покажа дека не само што не ја зголемува правната сигурност, туку само ги зголемува трошоците за окончување на правната заштита, спроведувањето на извршните исправи. Законот за извршување (Службен весник бр.72/2016) се покажа во голема мерка како дикриминаторски, од една страна ги дискриминираше правниците со положен правосуден испит и ги ставаше во подредена положба спрема адвокатите кои впрочем се правници со положен правосуден испит само што се запишани во Именикот на адвокатите, а потоа беа дискриминирани спрема вработените во банка, штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице.
Ако во спорови пред суд кога се одлучува за суштината на спорот, странките може сами да се застапуваат, зошто тоа да не го прават кога поднесуваат барање за извршување на извршната исправа при чие донесување самите учествувале? Во најмала рака, секогаш кога чуствуваат дека не се доволно спремни за сами тоа да го сторат го имаат правото на избор и ангажирање на полномошник, но не смее тоа да се наметне како единствена опција. Прифаќањето на опцијата исклучиво адвокатите да поднесуваат предлог за извршување, да поднесуваат приговори за незаконитости при извршувањето и жалби против решението, ги зголемува трошоците на доверителите, односно подоцна на должниците, па и така правната заштита станува се поскапа и недостапна за доверителите кои се во полоша финансиска состојба.

Елизабета Николоска

21/11/2017

Во однос на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување, сметам дека со овој предлог се исправа една голема неправда и дискриминација која им беше нанесена на сите дипломирани правници со положен правосуден испит, но и генерално на сите полнолетни деловноспособни лица (доколку биде прифатен првиот предлог за членот 28.ст.1). Со усвојување на оваа алтернатива Законот за извршување ќе биде во согласност со чл.80 од ЗПП во кој е предвидено декаЧ
Полномошник на странката може да биде
- Адвокат
- Лице – дипломиран правник кое со странката е во работен однос и
- Роднина по крв во права линија, брат, сестра или брачен другар, доколку е потполно деловно способен.
Истото се однесува и на предлозите од чл.86 ст.1 и чл.87 ст.1 –првата алтернатива.
Несомнено дека овој предлог произлегува од недостатоците од примената на Законот за извршување (Службен весник бр.72/2016), кој се покажа дека не само што не ја зголемува правната сигурност, туку само ги зголемува трошоците за окончување на правната заштита, спроведувањето на извршните исправи. Законот за извршување (Службен весник бр.72/2016) се покажа во голема мерка како дикриминаторски, од една страна ги дискриминираше правниците со положен правосуден испит и ги ставаше во подредена положба спрема адвокатите кои впрочем се правници со положен правосуден испит само што се запишани во Именикот на адвокатите, а потоа беа дискриминирани спрема вработените во банка, штедилница, финансиско друштво, давател на финансиски лизинг или друштво за осигурување како правно лице.
Ако во спорови пред суд кога се одлучува за суштината на спорот, странките може сами да се застапуваат, зошто тоа да не го прават кога поднесуваат барање за извршување на извршната исправа при чие донесување самите учествувале? Во најмала рака, секогаш кога чуствуваат дека не се доволно спремни за сами тоа да го сторат го имаат правото на избор и ангажирање на полномошник, но не смее тоа да се наметне како единствена опција. Прифаќањето на опцијата исклучиво адвокатите да поднесуваат предлог за извршување, да поднесуваат приговори за незаконитости при извршувањето и жалби против решението, ги зголемува трошоците на доверителите, односно подоцна на должниците, па и така правната заштита станува се поскапа и недостапна за доверителите кои се во полоша финансиска состојб

Адвокатска Комора на РМ

21/11/2017

Почитувани,


Во врска со Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за извршување изготвен и предложен од работната група при Министерството за правда, Адвокатската комора на РМ, како засегната страна од одредбите на Законот за извршување, го дава следново мислење -

Предложениот текст има недоречености, нејаснотии и решенија кои се неуставни и во колизија со други закони што ја регулираат оваа материја во однос на следните членовите кои треба да бидам изменети и да гласат -

Членот 28 став 1

Барањето за извршување на извршната исправа доверителот го поднесува до извршителот во писмена форма со приложување на извршната исправа во оригинал. Барање за извршување на извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 5.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис.

Член 86 став (1)

Странката, учесникот или трето лице кое што смета дека извршителот при извршувањето постапувал незаконито, или пак пропуштил да преземе определено законско дејствие, може да поднесе приговор до основниот суд на чие подрачје извршувањето, или пак дел од него, се спроведува. Приговорот на извршно дејствие во предметите по извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 5.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис

Член 87 став (1)

Против решението од член 86 од овој закон, странката, учесникот или третото лице и извршителот има право да поднесе жалба до Апелациониот суд на чие подрачје се наоѓа основниот суд. Жалбата против решението донесено по приговор на извршно дејствие во предметите по извршната исправа чија вредност на главното побарување е над 5.000 евра задолжително го составува адвокат и содржи адвокатски печат и потпис“

Со Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија број 141/2016-0-0 од 05.07.2017 година е констатирано дека задолжителното учество на адвокатите во постапките значи зголемена правна сигурност за граѓаните поради што не е поведена постапка по иницијативите во кои се тврдеше дека задолжителното учество на адвокати во постапки ( во тој случај пред нотар) е противуставно.

Напротив констатирано е дека во склад со Уставот и со начелото на владеење на правото е задолжително присуство на адвокат во овие постапки, како што предлага АКРМ. Од тие причини Адвокатската комора на Република Македонија е на категоричен став дека во извршната постапка барањата за извршување, приговорите и жалбите во предмети со вредност над 5.000 евра задолжително треба да бидат составени од адвокати лиценцирани врз основа на уставната позиција за давање на правна помош.

Алтернативата на Стопанската Комора на Република Македонија дадени во Предлог измените и дополнување на Законот за извршување во врска со барањата за извршување, приговорите и жалбите да бидат составувани од дипломирани правници значи воведување на квази адвокатура, целосно негирање на одредбите од Уставот на РМ и Законот за адвокатура, кои што за обавување на адвокатска дејност предвидуваат соодветни услови и задолжително лиценцирање на кандидатите за адвокати кои што ги исполнуваат условите (магистар по право, соодветен работен стаж, положен правосуден испит и исполнување на етичките киртериуми). Изедначување на правниците со адвокати и нивното внесување во давањето на правна помош, без оглед на околноста што се вработени во компаниите претставува вид на неовластено давање на правна помош. Од тие причини сметаме дека би било противуставно и противзаконски да се прифати било која од алтернативите предложени од Стопанска Комора на Република Македонија.

Инаку, цениме дека во целина Предлогот за измени и дополнување на Законот за извршување е позитивен обид за корекција на негативните последици кои произлегоа од практичната примена на законот од 01.01.2017 година. Генерално, предложените измени се во насока на надминување на пројавените недоследности, нарушувањето на пазарната еднаквост, создадената правна несигурност, нарушените темелни вредности на Уставот на Република Македонија.

Со почит,

Адвокатска комора на РМ

Елена Ковачевска

20/11/2017

Во врска со предлог законот за измена и дополнување на Законот за извршување, укажуваме дека предложените измени генерално се изготвени во насока на барањата на доверителите, особено имајќи во предвид што во предлог законот се избришани членовите кои ја регулираа вонсудската наплата, рамномерната распределба на предметите кај извршителите, авансирањето на плаќање на трошоците во постапката при поднесување на барањата за извршување, како и задолжителноста на адвокатите во постапката. Дополнително, во процесот на донесување на измените на законот би сакале да укажеме на нашето мислење и на наши дополнителни забелешки по членовите во Предлог измените, како што следат
Член 12 став 1 точка 4
Заклучокот за утврдување на трошоци не може да биде извршна исправа односно извршителот не може да носи извршна исправа со која самиот извршител се прогласува за доверител, а доверителот го прогласува за должник, имајќи во предвид дека органи кои носат извршна исправа се суд, нотар или друг орган овластен да води управна постапка. Со носење на заклучокот за утврдување на трошоци како извршна исправа самиот извршител го утврдува своето побарување, со што за доверителот постои правна несигурност во постапките пред извршител. Доколку сепак заклучокот остане како извршна исправа законските одредби треба да бидат прецизно уредени во кои случаи може да се донесе истиот и дополнително со самото издавање на заклучокот треба да следи издавање на фактура која ќе може да биде платена или оспорена од страна на доверителот.
Член 28 став 1
Се согласуваме со предлогот барањето за извршување на извршната исправа доверителот да го поднесува до извршителот во писмена форма со приложување на извршната исправа во оригинал. За доверителот е прифатлива и Алтернатива 1 за побарувања над 10.000 евра барањата да ги составува адвокат или дипломиран правник со положен правосуден испит кое со странката е во работен однос, но е неприфатлива Алтернатива 2 дадена од АКРМ за барањата за извршување за побарувања над 5.000 евра да ги составува адвокат. Задолжителноста за присуство на адвокат во постапките непотребно ги зголемува трошоците за доверителите и должниците имајќи во предвид дека доверителите веќе имаат вработено дипломирани правници со положен правосуден испит.
Член 44 став 1 алинеја 5 да се брише
Оваа одредба им овозможува на изршителите да си обезбедуваат работа помеѓу себе, со носење на заклучок за утврдување на трошоци против доверителот, со кој заклучок доверителот се прогласува за должник, а извршителот за доверител, и побарувањето си го определува самиот извршител, а извршувањето по заклучокот против доверителот се врши кај друг извршител. Со самото извршување кај друг извршител се зголемуваат трошоците за доверителот (сега должник), односно доверителот како должник се задолжува да плати дополнителни извршни трошоци за новиот предмет заведен кај друг извршител.
Член 46 став 3 да се брише
Алтернативата по предлог на КИРМ ставот 3 од член 46 да не се брише е неприфатлива за доверителите и допринесува за правна несигурност на доверителите во постапките пред извршител. Имено со оваа одредба на извршителот му се остава право да го задолжи доверителот со трошоци кои самиот ќе ги определи и доколку доверителот не ги плати да го запре извршувањето, и покрај тоа што се работи за активен предмет кој би можел да се наплати. За да не се зголемуваат трошоците и да нема правна несигурност за доверителите би требало да се вратат одредбите од Тарифата кои беа во сила до 31.12.2016 со која беше овозможен договорен начин на плаќање на трошоците до завршување на предметот.
Член 86 став 1 и член 87 став 1
Во врска со измените во овие членови прифатлив е предлогот наведен во предлог измените или Алтернатива 1, но е неприфатлива Алтернатива 2 предложена од АКРМ за задолжителност на адвокатите во постапките. Задолжителноста за присуство на адвокат во постапките непотребно ги зголемува трошоците за доверителите и должниците имајќи во предвид дека доверителите веќе имаат вработено дипломирани правници со положен правосуден испит.
Член 93 став 3
Во предлогот во член 93 е додаден нов член 3 во кој е наведено доколку доверителот не одговори на барањето на извршителот во рок од три дена , предлагаме тој рок да се зголеми т.е да биде во рок од 8 дена.
Во оваа прилика би сакале да укажеме дека и при донесување на Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работа на извршителите предлагаме да се вратат одредбите кои беа во сила до 31.12.2016 со кои беше регулиран договорен начин на плаќање односно Доверителот и извршителот МОЖАТ да се договорат да го одложат плаќањето на цената на извршните дејствија до завршување на извршувањето. Со оваа одредба извршителите беа мотивирани во пократок временски период и со помали трошоци да ги извршуваат примените барања за извршување. Исто така би сакале да укажеме дека во постапките кога барањето за извршување е запрено или прекинато поради стечај, ликвидација, починат должник извршните трошоци се поголеми од самото побарување, и во оваа прилика Ве молиме да го разгледате нашиот предлог при подготовка на Тарифата трошоците кои треба да ги плати доверителот во постапките кои се прекинати или запрени по основите наведени погоре да бидат лимитирани.
Воедно, во контекс на Коментари и забелешки на Предлог закон за измена и дополнување на Закон за извршување, предлагаме во законот дополнително да се регулира статусот на предметите за кои доверителите започнале постапка за извршување во Судот до 26.05.2006 година, односно да се прецизира постапката согласно статусите за предметите како следи
- Постапка по предметите за кои има правосилно и извршно решение
- Постапка по предметите за кои нема правосилно и извршно решение
Напоменуваме дека од досегашното искуство во изминативе 6 години и покрај навремено дадените изјави од наша страна, поднесни согласно член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување (Сл.весник на РМ бр.83/09 од 03.07.2009) во некои од судовите на РМ воопшто не е извршен трансфер на предметите до надлежните нотари односно извршител, во зависност од правосилноста на решението за извршување.
Број на посети на сајтот: 1034374
Моментално присутни корисници: 38