Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Златко Атанасов

23/02/2018

Разгледуваќи го предлог текстот на Закон за измена на Закон за превоз во патниот сообраќај во мое име и во име на поголем број на колеги ги доставуваме следните забелешки :
Забелешките се резултат на взаемна дискусија имаќи ги во предвед можностите за имплементација на истите во пракса, со цел олеснување на административните бариери за вршење на дејност
Да се одреди во член 1 дефиниција за возило во мирување
Потрбата од оваа дефиниција е со цел да се сузбие нелојална конкуренција која пред воведување на лиценци ( и во првите три години) беше присутна - не смее да има не контролирана одјава на возила . Дефиниција за возило во мирување е потреба и поради специфичниот вид на дејност која ја вршиме, затоа што се соочуваме со сообраќајни незгоди, заплена на возила во други држави , недостаток на возачи , а рокот на лиценцата според измените е 5 години што значи дека во овој период како и предходно ќе имаме многу разни случувања кои значат и запирање на употреба на одредени возила поради намален обем на работа ( понуда и побарувачка). Оваа дефиниција е дирекно поврзана и со член 8 и 9 од постојниот закон , односно и од предлозите за измена кој се неразбирливи за сите нас и затоа треба да претрпат измени во делоовите за тоа кој документи се носат како докази за добивање на лиценца ( дупли одредби),односно и за незино продолжување, како и за документи кои се наведени во предлог измените за одјава на возила. Наведените документи ( докази) се документи кои треба да се носат во МВР- оделение за регистрација / одјава на возила и затоа неможе друг орган да биде одговорен за оценка на исправност на тие документи кој можат да бидат злоупотребени и од превозниците , но и од одредени лица во МТВ кои не се специјализирани за оценка на веродостојноста на истите , а најбитно од се е што нема можност МТВ да им ги одземе регистарските таблици за возилото издадени од МВР, кои регистарски таблици ќе овозможат и понатамошно управување со возилото кое ќе биде одјавено од министерството за транспорт.Доставување на оригинална потврда од МВР и/или поништена сообраќална дозвола за основот на расходување или ставање на возило во мирување е единствен документ кој треба да биде одреден за одјава на извод од лиценца исто како што сообраќајна дозвола за возило е основ за добивање на извод од лиценца.
Во исто време поврзано со дефиниции , но и со член 8-б од постојниот закон каде се одредува обука на возачите , крајно време е да се воведе КОД – 95 и да се внесува во возачката дозвола на возачот за што сите контролни органи јасно и недвосмислено ќе разберат дека возачите имаат СПК на возач. Ваш е изборот дали ќе издавате СПК во хартиена верзија или ќе издавате потврда за да се носи до МВР и при вадење на возачка дозвола да се напише КОД 95 – едноставна процедура која ја преферираат скоро сите држави од ЕУ. Возачката дозвола за професионални возачи е со рок на важење од 5 години исто како што е и рокот на СПК на возач.
Да се воведе уште еден центар за обука покрај авто школа за почетна квалификација , да се предвиди возило за периодична обука на професионален возач е нешто што се коси со праксата и обученоста на возачите кои низ полагање за возачки категории и секојдневно управување со возило е крајно не реално решение. Ние превозниците сме соочени со недостак на возачи, а ако се зголемат обучните центри и средствата кои ќе се плаќаат за нив ќе нема лице кое ќе сака да полага и да потроши толку средства за да стане возач.
Воведување дополнителен сертификат е уште една не рационална давачка со кој се оптеретуваат возачите кои имаат огромен број на документи за да ги обезбедат, а да незборуваме колку пати ги менуваат биометриските пасоши заради преполнување на страниците со печати од државите низ кој се движат, постои возачка и КОД 95 и со тоа се надминува овој проблем , решението е дадено од Европска Унија и незиното законодавство со кое се усогласуваме.
Во однос на член 8 каде се предвидуваат услови за добивање на лиценца после поминати скоро 10 години , кога постои раст и развој на голем број превозници кои имаат возила Еуро 3, 4 , 5 и 6 стандард , да постојат црни возила, возила со Е0,1 и 2 стандард е не дозволиво затоа државата мора да определи или лимит со Еуро стандард на возила од Еуро 3 па нагоре ( заштита на животна средина, безбедност во сообраќајот) или да се одреди минимален број на возила кои можат да добијат извод од лиценца за меѓународен превоз ( недостаток на транспортни дозволи) или да се забрани издавање на лиценци за нови правни субјекти , доколку сакаат превозно трговско друштво новите превозници можат да купат фирма од постојните кои се регистрирани не работат успешно или се во мируванје , односно неактивни согласно евиденцијата во Централен регистар. Може да се даде одреден период за прилагодување на превозниците со новите одредби во законот , за секој постепено да успее да ги намали или промени возилата или да си обезбеди Сертификат за еуро стандард на возило со кое ќе докаже дека возилото не спаѓа во група на црни возила.
Во исто време крајно време е она што е и наведено во барањето за добивање на лиценци министерството по службена должност да си ги обезбедува документите , но најбитно е возилата кои се веќе евидентирани во личниот картон на превозникот да останат како доказ (согласно член 8 од постојниот закон) кој го прибавува МТВ , а нивната одјава од базата на превозници да биде врз основа на потврда од МВР за основот на нивно бришење или привремено ставање во мирување. Да се престане со праксата при продолжување на рокот на лиценцата секој да носи сообраќајни дозволи заверени на нотар кога се знае дека возилата нон стоп се на пат па кај поголеми превозници оваа процедура трае со месеци , а за средствата кои се даваат за нотар да не дискутираме. Секогаш кога се пријавува ново возило се носат документи заверени на нотар , регистрацијата е една година и се обновува па така и за сите 4 односно 5 години од важноста на лиценцата министерството небара нов доказ за регистрација туку го прифаќа возилото кое е евидентирано во личен картон се додека ние сами не доставиме документи за негово бришење.
Лиценците мора да си го зачуваат основниот број , а не на секој 4 години да добиваат нов број со кој број имаме проблем во комуникација со нашите деловни партнери па објаснуваме дека секогаш на 4 години добиваме нови лиценци.Мора да се изнајде начин за ознаки кои ќе бидат поврзани со првиот број на лиценцата добена од министерството, може да се пишува пример : 1025/1 наредната да биде 1025/2 и т.н со што се зачувува основниот број на лиценцата.
Мора јасно да се направи разлика меѓу постапка која се однесува на правно лице кое за прв пат поднесува барање за да добие лиценца за вршење на дејност од правно лице кое со години има лиценца и е евидентирано во база на превозници во министерството.

Рокот за издавање на лиценца, а со тоа и на извод од лиценца треба да е сведен на минимум 2 до 5 дена , а не 30 дена како што е напишано во законот- застојот во работата не е во интерес на никого во државата, а врските и барањата за помош и забрзување на процедурите ќе се множат без потреба.

ЕКМТ дозволи се најбитните дозволи за секој превозник , револтот кој беше и сеуште е кај сите нас поради настанот од 2016 година ( никој не е казнет) упад во системот од страна на вработен во министерството мора да се сузбие и да се оневозможи со одредба во законот која ќе значи казна за секој превозник кој прави било какво изигрување на системот сам или со помош на друг , а тоа е да неможе да аплицира за ЕКМТ дозволи во наредната година, секој што прави тешки прекршоци на користењето на ЕКМТ дозволата исто така треба да се казни , кога нема да можат да аплицираат една или две години тогаш секој ќе се труди да ги спроведува прописите без барање за интервенции однадвор.Прикачен документ на коментарот 145_Predlog_zakon_za_paten_soobrakaj1844446201.docx

Петар Гигиќ

23/02/2018

Почитувани,

Во потполност се согласувам со коментарот на г-динот Тони Маџевски во врска со Важноста на Лиценца за превоз во патниот сообраќај, а исто така и со останатите коментари на оваа вест.

Со почит.

Петар Гигиќ

Биљана Муратовска

23/02/2018

ПРВ дел забелешки за Промена на член 8 и 9 од предлог текст за измена на член 8-а и 8-б од постојниот ЗППС
Промена на член 8 и 9 од предлог текст за измена на член 8-а и 8-б од постојниот ЗППС во целост, и тоа во однос на предвидените услови кои треба да ги исполни одреден правен субјект за да добие овластување за да врши обука, а се работи за следното:
Во Република Македонија постои Закон за образование на возрасните (закон), во редовниот образовен систем (формален) или како посебни лиценцирани центри за обука на возрасни (неформален) под мотото – доживотно учење во кои се вбројуваат и Центрите за обука кои се предмет на член 8-а и член 8-б, односно обука на управители или од нив овластени лица и првична квалификација односно периодична обука на возачи кој дел се спроведува како доживотно учење на возачите кои вршат меѓународен превоз во патниот сообраќај согласно Закон за превоз во патниот сообраќај.
Во Член 1 став 2 од Закон за образование на возрасните јасно е наведено: „Образованието на возрасните е дел од единствениот систем на образованието на Република Македонија.“ што значи дека од било кој орган во државата, ако се воведува законска облигација за обука, односно неформално образование на возрасни мора да се почитуваат законските и подзаконските материи кои произлегуваат од овој закон.
Обуката која се врши и треба да се врши согласно Закон за превоз во патниот сообраќај, како и според Закон за превоз на опасна материја во патниот и железничкиот собраќај, спаѓаат во категорија на неформално образование на возрасните кој поим е објаснет во член 3 став 1 точка 2 од законот и гласи: „2.Неформално образование на возрасните означува организирани процеси на учење насочени за оспособување на возрасните за работа, за различни социјални активности или личен развој. “
Неформално образование на возрасни можат да организираат субјекти наведени во член 5 од законот и тоа „Образованието за возрасните, согласно со овој закон, можат да го вршат јавните и приватните установи за образование на возрасните, институциите за образование на возрасните, центрите за усовршување, работодавачите и социјалните партнери, здруженијата или индивидуалните обучувачи кои ги исполнуваат условите пропишани со овој закон“.
Во овој закон за разлика од предлог текстот на Законот за превоз во патниот сообраќај не постои ограничување со избор на лица со факултетско образование, ниту се бара полно работно време (поради неформалниот облик на образование) и се дозволува при поднесување на документи за лиценца или одобрение да се достават докази за вработени лица обучувачи со сертификат или обучувачи со сертификат со кои е склучен договор за привремена или повремена работа.
Кој и да ги предложил измените не водел сметка за одредбите на Закон за образование на возрасните, но тоа не значи дека вие како предлагач на измените треба без проверка на законската материја која го регулира образованието на возрасни да ги прифатите и наведете како предлог текст за измени на член 8-а и член 8-б со кој се продуцира пристрасност и обид за воспоставување на монополи.
Генерално и во двата члена се одредуваат многу високи услови и тоа:
-минимум три лица вработени во редовен работен однос со полно работно време со високо образование (економски, сообраќаен и правен факултет), со најмалку три години работно искуство од областа на патниот сообраќај кои поседуваат сертификат за обучувачи за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај издаден од Министерството за транспорт и врски по претходно положен испит за обучувачи врз основа на програма пропишана од Министерството за транспорт и врски.“
Што значи измена на постојно решение во ЗППС кое делумно е усогласено со Закон за образование на возрасни од 2007 година па навака кој гласи:
„- минимум три лица вработени во редовен работен однос со високо образование (економски, сообраќаен или правен факултет), со најмалку три години работно искуство од областа на транспортот кои поседуваат сертификат за обучувачи за учество на возачите во меѓународниот превоз на патници и стоки издаден од Министерството за транспорт и врски по претходно положен испит за обучувачи за професионална компетентност врз основа на програма.“
Со воведување на испит за овластен Обучувач според програма на Министерството за транспорт, логично беше да се променат условите во делот на факултетското образование на обучувачите, затоа што за неформална обука императив е Сертификатот, во делот од ЗППС треба де се дефинира кој се и под какви услови може да полага и да се стекне со сертификат за обучувач.
Одредување на форма на заснован работен однос со “полно работно“ време е уште поголема небулоза и во целосна спротивност со Закон за образование на возрасните каде се бара или да има вработени или под договор за привремена и повремена работа затоа што самиот вид на обука се врши во периоди кога има пријавено кандидати, ако нема обуката не се спроведува – што значи економска оправданост на законското решение води само кон енормно зголемување на трошоците на Центрите за обука.од аспект на неформално образование.
Ова значи дека мора да се има економист, правник и сообраќаен инженер, не водејќи сметка дека согласно Законот за образование на возрасните се бара и основно е добиениот Сертификат за обучувач (без разлика на школската спрема), особено што се работи за неформално образование кое не се случува секој ден за да има вакви лица со полно работно време од една страна, а од друга страна барањето да се има и возило за обука, да се воспостават три наместо два обучни центри, да се издаваат посебни пластични сертификати, наместо да се наведува КОД 95 во возачката дозвола на возачот како дел од усогласување со Регулативата 1071/2009 и Директивата 2003/59/ЕЗ значи намерно воспоставување на услови за енормен раст на цената за одржување на ОБУКА особено за возачите.
Ваквиот пристап на влошување на условите за работа на центрите за обуки е во насока на воспоставување на монопол, зголемени цени за обука и директна причина за намалување на вработување на возачите кои се дефицитарен кадар на пазарот на трудот заради енормните трошоци кои некој се обидува да ги наметне од една страна, а од друга страна ќе дојде и до затворање на помали правни субјекти кои вложиле во центри за обука кои постојат од 2007 година до ден денес.

Тони Маџевски

23/02/2018

Почитувани,

имам забелешка, односно не се согласувам со

Промена на член 8 и 9 од предлог текст за измена на член 8-а и 8-б од постојниот ЗППС во целост, и тоа во однос на предвидените услови кој треба да ги исполни одреден правен субјект за да добие овластување за да врши обука.

според мене секое дополнително оптоварување на институциите кои се поврзани со работата на транспортните фирми, влијае врз зголемување на трошоците кај транспортните фирми. Сето тоа не ни е потребно во време кога имаме дефицит од возачи и кога цените на транспортот се се пониски.

Мое мислење е дека со измена на овој закон ќе се оди кон правење на монопол од одредени поголеми фирми а сето тоа ќе влијае врз нашата работа.

Апелирам за олеснување а не оптоварување на нашата работа.

Благодарам, со почит,

Драги Лазов

22/02/2018

Разгледувајќи го предлог текстот на Закон за измена на Закон за превоз во патниот сообраќај во мое име и во име на поголем број на колеги ги доставуваме следните забелешки:
Забелешките се резултат на взаемна дискусија имајќи ги во предвид можностите за имплементација на истите во пракса, со цел олеснување на административните бариери за вршење на дејност
Да се одреди во член 1 дефиниција за возило во мирување
Потрeбата од оваа дефиниција е со цел да се сузбие нелојална конкуренција која пред воведување на лиценци (и во првите три години) беше присутна - не смее да има не контролирана одјава на возила. Дефиниција за возило во мирување е потреба и поради специфичниот вид на дејност која ја вршиме, затоа што се соочуваме со сообраќајни незгоди, заплена на возила во други држави, недостаток на возачи, а рокот на лиценцата според измените е 5 години што значи дека во овој период како и претходно ќе имаме многу разни случувања кои значат и запирање на употреба на одредени возила поради намален обем на работа (понуда и побарувачка). Оваа дефиниција е директно поврзана и со член 8 и 9 од постојниот закон, односно и од предлозите за измена кои се неразбирливи за сите нас и затоа треба да претрпат измени во деловите за тоа кои документи се носат како докази за добивање на лиценца (дупли одредби), односно и за неjзино продолжување, како и за документи кои се наведени во предлог измените за одјава на возила. Наведените документи (докази) се документи кои треба да се носат во МВР- одделение за регистрација / одјава на возила и затоа не може друг орган да биде одговорен за оценка на исправност на тие документи кои можат да бидат злоупотребени и од превозниците, но и од одредени лица во Министерство за транспорт и врски кои не се специјализирани за оценка на веродостојноста на истите, а најбитно од се е што нема можност Министерство за транспорт и врски да им ги одземе регистарските таблици за возилото издадени од МВР, кои регистарски таблици ќе овозможат и понатамошно управување со возилото кое ќе биде одјавено од министерството за транспорт и врски. Доставување на оригинална потврда од МВР и/или поништена сообраќаjна дозвола за основот на расходување или ставање на возило во мирување е единствен документ кој треба да биде одреден за одјава на извод од лиценца исто како што сообраќајна дозвола за возило е основ за добивање на извод од лиценца.
Во исто време поврзано со дефиниции, но и со член 8-б од постојниот закон каде се одредува обука на возачите, крајно време е да се воведе КОД – 95 и да се внесува во возачката дозвола на возачот за што сите контролни органи јасно и недвосмислено ќе разберат дека возачите имаат СПК на возач. Ваш е изборот дали ќе издавате СПК во хартиена верзија или ќе издавате потврда за да се носи до МВР и при вадење на возачка дозвола да се напише КОД 95 – едноставна процедура која ја преферираат скоро сите држави од ЕУ. Возачката дозвола за професионални возачи е со рок на важење од 5 години исто како што е и рокот на СПК на возач.
Да се воведе уште еден центар за обука покрај авто школа за почетна квалификација, да се предвиди возило за периодична обука на професионален возач е нешто што се коси со праксата и обученоста на возачите кои низ полагање за возачки категории и секојдневно управување со возило е крајно нереално решение. Ние превозниците сме соочени со недостаток на возачи, а ако се зголемат обучните центри и средствата кои ќе се плаќаат за нив ќе нема лице кое ќе сака да полага и да потроши толку средства за да стане возач.
Воведување дополнителен сертификат е уште една нерационална давачка со која се оптеретуваат возачите кои имаат огромен број на документи за да ги обезбедат, а да не зборуваме колку пати ги менуваат биометриските пасоши заради преполнување на страниците со печати од државите низ кои се движат, постои возачка и КОД 95 и со тоа се надминува овој проблем, решението е дадено од Европска Унија и нејзиното законодавство со кое се усогласуваме.
Во однос на член 8 каде се предвидуваат услови за добивање на лиценца после поминати скоро 10 години, кога постои раст и развој на голем број превозници кои имаат возила Еуро 3, 4, 5 и 6 стандард, да постојат црни возила, возила со Е0,1 и 2 стандард е недозволиво затоа државата мора да определи или лимит со Еуро стандард на возила од Еуро 3 па нагоре (заштита на животна средина, безбедност во сообраќајот) или да се одреди минимален број на возила кои можат да добијат извод од лиценца за меѓународен превоз (недостаток на транспортни дозволи) или да се забрани издавање на лиценци за нови правни субјекти, доколку сакаат превозно трговско друштво новите превозници можат да купат фирма од постојните кои се регистрирани не работат успешно или се во мирување, односно неактивни согласно евиденцијата во Централен регистар. Може да се даде одреден период за прилагодување на превозниците со новите одредби во законот, за секој постепено да успее да ги намали или промени возилата или да си обезбеди Сертификат за еуро стандард на возило со кое ќе докаже дека возилото не спаѓа во група на црни возила.
Во исто време крајно време е она што е и наведено во барањето за добивање на лиценци министерството по службена должност да си ги обезбедува документите, но најбитно е возилата кои се веќе евидентирани во личниот картон на превозникот да останат како доказ (согласно член 8 од постојниот закон) кој го прибавува Министерство за транспорт и врски, а нивната одјава од базата на превозници да биде врз основа на потврда од МВР за основот на нивно бришење или привремено ставање во мирување. Да се престане со праксата при продолжување на рокот на лиценцата секој да носи сообраќајни дозволи заверени на нотар кога се знае дека возилата нон стоп се на пат па кај поголеми превозници оваа процедура трае со месеци, а за средствата кои се даваат за нотар да не дискутираме. Секогаш кога се пријавува ново возило се носат документи заверени на нотар, регистрацијата е една година и се обновува па така и за сите 4 односно 5 години од важноста на лиценцата министерството не бара нов доказ за регистрација туку го прифаќа возилото кое е евидентирано во личен картон се додека ние сами не доставиме документи за негово бришење.
Лиценците мора да си го зачуваат основниот број, а не на секои 4 години да добиваат нов број со кој број имаме проблем во комуникација со нашите деловни партнери па објаснуваме дека секогаш на 4 години добиваме нови лиценци. Мора да се изнајде начин за ознаки кои ќе бидат поврзани со првиот број на лиценцата добиена од министерството, може да се пишува пример: 1025/1 наредната да биде 1025/2 и т.н со што се зачувува основниот број на лиценцата.
Мора јасно да се направи разлика меѓу постапка која се однесува на правно лице кое за прв пат поднесува барање за да добие лиценца за вршење на дејност од правно лице кое со години има лиценца и е евидентирано во база на превозници во министерството.

Рокот за издавање на лиценца, а со тоа и на извод од лиценца треба да е сведен на минимум 2 до 5 дена, а не 30 дена како што е напишано во законот- застојот во работата не е во интерес на никого во државата, а врските и барањата за помош и забрзување на процедурите ќе се множат без потреба.

ЕКМТ дозволите се најбитните дозволи за секој превозник, револтот кој беше и сеуште е кај сите нас поради настанот од 2016 година (никој не е казнет) упад во системот од страна на вработен во министерството мора да се сузбие и да се оневозможи со одредба во законот која ќе значи казна за секој превозник кој прави било какво изигрување на системот сам или со помош на друг, а тоа е да не може да аплицира за ЕКМТ дозволи во наредната година, секој што прави тешки прекршоци на користењето на ЕКМТ дозволата исто така треба да се казни, кога нема да можат да аплицираат една или две години тогаш секој ќе се труди да ги спроведува прописите без барање за интервенции однадвор.

Асоцијација Превозник Скопје

22/02/2018

Во член 34 се додава нов став (8) кој гласи: „По исклучок од став 7 на овој член картицата се заменува по службена должност врз база на прилози доставени со првото барање за издавање на мемориска картица при констатирани технички грешки во картицата (не се снимаат податоци) во период на важноста на истата и не се констатирани механички оштетувања.
Ставовите 8, 9, 10 и 11 стануваат ставови 9, 10, 11 и 12
ОБЈАСНУВАЊЕ:
Возачот и вршење на неговите работни задачи директно се поврзани со поседување и користење на мемориска картица, фактот дека навреме ја обезбедиле дава за право да се заштитат неговите права во случаи кога поради неквалитет на мемориската картица мора по итна постапка картицата да му се замени со цел да не губи работни денови 7 или 15 кои за него значат егзистенција, а за работодавачот извршување на редовни работни задачи и зачувување на договорените работи без дополнителни трошоци.
Во член 34 во став 9 да се избришат зборовите „во рок од 15 дена“ и да се заменат со зборовите „не подоцна од 7 дена“
Став 9 ќе гласи: „По барањето за издавање на мемориски картички издавачот на картички одлучува во рок не подоцна од 7 дена од денот на поднесување на комплетното барање.
ОБЈАСНУВАЊЕ:
Во услови на воспоставени електронски комуникации и размена на податоци неопходни за проверка на доставените податоци заедно со барањето издавањето на мемориската картица за возачи не смее да трае подолго од 7 дена затоа што истата е основно орудие за управување со возилата и секое подолго задржување значи директно нанесување штета и на возачот и на превозникот.

Асоцијација Макам-транс Скопје

22/02/2018

Во член 2 став 1 во заградата се додаваат зборовите „издавач на тахографска картица” за да се усогласи со целокупниот опсег за примена на законот на видови правни субјекти дадени во член 1 од истиот каде јасно се наведува што се се уредува со предметниот Закон.
Во член 3 став 1 точка 18 на крајот од реченицата зборовите „период од 24 часа” се заменуваат со зборовите „периоди од по 24 часа”
ОБЈАСНУВАЊЕ:
Работното време на возачот не вклучува само одреден период од 24 часа туку период во континуитет од повеќе 24 часовни периоди работа, особено поради неговата мобилност и вршење на работни активности надвор од базата на превозникот, односно надвор и од државата при што се вклучени и периоди на задолжителни дневни и неделни одмори кои се користат во возилото, без притоа возачот да се враќа во своето живеалиште како што е случај со другите работници.
Во членот 3 два пати има точка 18 со што редните броеви од 18 (вториот запис) па се до 43 треба да се поправат за еден број плус и тоа:
18. „Работно време" и
18. „Период на достапност" што значи дека овој запис треба да биде точка 19, а точките 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 и 42 кои исто така се измешани стануваат точки 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 и 43
Во членот 3 точка 19 која станува точка 20, зборовите во текстот „точка 18“ се заменуваат со „точка 19“
Во став 5 од член 11, бројот „19” се замeнува со бројот „20“
Во став 6 од член 11, бројот „18” се замeнува со бројот „19“
Во член 12 став 4 зборот на почетокот од ставот „Времето” се заменува со „Периодот“ заради усогласување со термин за дефиниција даден во член 3 став 1 точка 19
Во став 4 од член 12, по бројот „19” се додава „и 20“ со што се опфаќаат двете дефиниции за „период на достапност” и „друга работа“
ОБЈАСНУВАЊЕ:
Промените во член 3, 11 и 12 се неопходна поради грешка во редоследот на дефинициите дадени во членот 3 од законот и самите дефиниции кои значат дообјаснување особено во член 12 од законот.
Во член 34 се додава нов став (8) кој гласи: „По исклучок од став 7 на овој член при констатирани технички грешки во картицата (не се снимаат податоци) во текот на важноста на истата при што не се констатирани механички оштетувања, картицата се заменува по службена должност врз база на прилози доставени врз основа на првото барање за издавање на мемориска картица.“
Ставовите 8, 9, 10 и 11 стануваат ставови 9, 10, 11 и 12.
ОБЈАСНУВАЊЕ:
При појава на ваков вид на грешки, односно оштетени чипови за снимање во процесот на изработка на картицата досега возачите мораа одново да ја поминат целата процедура и без нивна вина да платат дупло за добивање на нова исправна мемориска картица, со овој став се прецизира постапката за бесплатна замена на истата и без доставување нови прилози на барањето за добивање замена на расипана мемориска картица по скратена односно итна постапка со цел да не се нанесува штета на превозникот, но и директно на возачот од аспект за зачувување на неговите права за остварување на средства за егзистенција за себе и за своето семејство.
Во член 34 во став 9 по зборовите „во рок“ се додаваат зборовите „не подоцна“.
Став 9 ќе гласи: „По барањето за издавање на мемориски картички издавачот на картички одлучува во рок не подоцна од 15 дена од денот на поднесување на комплетното барање.
ОБЈАСНУВАЊЕ:
Ова е усогласување со дефинирање на роковите во Закон за општата управна постапка при што се одредува крајниот рок за постапување што не треба да значи дека и пред тој рок не треба да се завршат обврските кои се преземени со јавното овластување. Реализацијата на барањето мора да биде во што пократок рок затоа што возач без мемориска картица цели 15 дена значи и нефункционалност на возилото со кое управува и со тоа се нанесува штета и на превозникот кој врши соодветна дејност (превоз на стока или патници). Кога се наведуваат зборовите „во рок“ често пати одредени службени лица сметаат дека треба да се запази пропишаниот рок во целина, наместо да ја забрзаат процедурата во интерес на странките.
Во член 45 став 2 и член 50 став 1 по зборот „сообраќај” се додава „ ,” и реченицата, „овластениот инспектор на општината или овластените инспектори на градот Скопје за патен сообраќај”
ОБЈАСНУВАЊЕ:
Ова допрецизирање е со цел да се дефинираат правата и обврските кои ги имаат општинските инспектори и инспекторите на град Скопје при вршење на контрола согласно со овој Закон.
Ова усогласување е во согласност и со надлежностите кои се дадени на државни органи согласно член 48 каде треба да се изработат програма за работа, што значи дека треба да се дефинираат и нивните права како и за другите надзорни органи.

„Член 48
(1)Директорот на Државниот инспекторат за транспорт, односно градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје донесува годишна програма за работа на Државниот инспекторат за транспорт односно општинскиот инспекторат и подготвува месечни планови за работа на инспекторатот.
(2) Директорот најдоцна до 1 март во тековната година, до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната, а градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје до советот на општината, односно до Советот на градот Скопје, најдоцна до 31 март во тековната година.
Во член 52 во став 4 точка 1 по зборот „одмор” се додава запирка и зборовите „работно време на возачот”,
ОБЈАСНУВАЊЕ:
Ова допрецизирање е со цел да се земат во предвид и контроли кои го проверуваат и работното време на возачот во периодот од 28+1 ден при контрола на пат, односно во период од 24 часа активност на возачот која не смее да биде подолга од 14 часа или доколку има ноќна работа не подолго од 10 часа.
Во член 57 да се одреди прекршок доколку превозникот од дигиталниот тахограф не извршил бришење или заклучување на податоци (за возило под наем) внесени во тахографот на возилото за претходниот сопственик на возилото кое е во негова сопственост или купено на лизинг или земено под наем.
Објаснување:
Ова е прекршочна мерка која во последните неколку месеци се интензивира при вршење на контрола од страна на државите членки на ЕУ, особено поради фактот што се појавуваат податоци за друг превозник при преземање на податоци од дигиталниот тахограф различен од податоците внесени во сообраќајната дозвола на возилото. Се работи за обврска која ја имаат превозниците при купување на возило од втора рака или кога користат возило под наем треба да ги внесат тие податоци во дигиталниот апарат преку овластена работилница како би се знаело точно кој го користи возилото и каде се вработени возачите.

Виктор Крстевски

22/02/2018

Разгледувајќи го предлог текстот на Закон за измена на Закон за превоз во патниот сообраќај во мое име и во име на поголем број на колеги ги доставуваме следните забелешки:
Забелешките се резултат на взаемна дискусија имајќи ги во предвид можностите за имплементација на истите во пракса, со цел олеснување на административните бариери за вршење на дејност
Да се одреди во член 1 дефиниција за возило во мирување
Потрeбата од оваа дефиниција е со цел да се сузбие нелојална конкуренција која пред воведување на лиценци (и во првите три години) беше присутна - не смее да има не контролирана одјава на возила. Дефиниција за возило во мирување е потреба и поради специфичниот вид на дејност која ја вршиме, затоа што се соочуваме со сообраќајни незгоди, заплена на возила во други држави, недостаток на возачи, а рокот на лиценцата според измените е 5 години што значи дека во овој период како и претходно ќе имаме многу разни случувања кои значат и запирање на употреба на одредени возила поради намален обем на работа (понуда и побарувачка). Оваа дефиниција е директно поврзана и со член 8 и 9 од постојниот закон, односно и од предлозите за измена кои се неразбирливи за сите нас и затоа треба да претрпат измени во деловите за тоа кои документи се носат како докази за добивање на лиценца (дупли одредби), односно и за неjзино продолжување, како и за документи кои се наведени во предлог измените за одјава на возила. Наведените документи (докази) се документи кои треба да се носат во МВР- одделение за регистрација / одјава на возила и затоа не може друг орган да биде одговорен за оценка на исправност на тие документи кои можат да бидат злоупотребени и од превозниците, но и од одредени лица во Министерство за транспорт и врски кои не се специјализирани за оценка на веродостојноста на истите, а најбитно од се е што нема можност Министерство за транспорт и врски да им ги одземе регистарските таблици за возилото издадени од МВР, кои регистарски таблици ќе овозможат и понатамошно управување со возилото кое ќе биде одјавено од министерството за транспорт и врски. Доставување на оригинална потврда од МВР и/или поништена сообраќаjна дозвола за основот на расходување или ставање на возило во мирување е единствен документ кој треба да биде одреден за одјава на извод од лиценца исто како што сообраќајна дозвола за возило е основ за добивање на извод од лиценца.
Во исто време поврзано со дефиниции, но и со член 8-б од постојниот закон каде се одредува обука на возачите, крајно време е да се воведе КОД – 95 и да се внесува во возачката дозвола на возачот за што сите контролни органи јасно и недвосмислено ќе разберат дека возачите имаат СПК на возач. Ваш е изборот дали ќе издавате СПК во хартиена верзија или ќе издавате потврда за да се носи до МВР и при вадење на возачка дозвола да се напише КОД 95 – едноставна процедура која ја преферираат скоро сите држави од ЕУ. Возачката дозвола за професионални возачи е со рок на важење од 5 години исто како што е и рокот на СПК на возач.
Да се воведе уште еден центар за обука покрај авто школа за почетна квалификација, да се предвиди возило за периодична обука на професионален возач е нешто што се коси со праксата и обученоста на возачите кои низ полагање за возачки категории и секојдневно управување со возило е крајно нереално решение. Ние превозниците сме соочени со недостаток на возачи, а ако се зголемат обучните центри и средствата кои ќе се плаќаат за нив ќе нема лице кое ќе сака да полага и да потроши толку средства за да стане возач.
Воведување дополнителен сертификат е уште една нерационална давачка со која се оптеретуваат возачите кои имаат огромен број на документи за да ги обезбедат, а да не зборуваме колку пати ги менуваат биометриските пасоши заради преполнување на страниците со печати од државите низ кои се движат, постои возачка и КОД 95 и со тоа се надминува овој проблем, решението е дадено од Европска Унија и нејзиното законодавство со кое се усогласуваме.
Во однос на член 8 каде се предвидуваат услови за добивање на лиценца после поминати скоро 10 години, кога постои раст и развој на голем број превозници кои имаат возила Еуро 3, 4, 5 и 6 стандард, да постојат црни возила, возила со Е0,1 и 2 стандард е недозволиво затоа државата мора да определи или лимит со Еуро стандард на возила од Еуро 3 па нагоре (заштита на животна средина, безбедност во сообраќајот) или да се одреди минимален број на возила кои можат да добијат извод од лиценца за меѓународен превоз (недостаток на транспортни дозволи) или да се забрани издавање на лиценци за нови правни субјекти, доколку сакаат превозно трговско друштво новите превозници можат да купат фирма од постојните кои се регистрирани не работат успешно или се во мирување, односно неактивни согласно евиденцијата во Централен регистар. Може да се даде одреден период за прилагодување на превозниците со новите одредби во законот, за секој постепено да успее да ги намали или промени возилата или да си обезбеди Сертификат за еуро стандард на возило со кое ќе докаже дека возилото не спаѓа во група на црни возила.
Во исто време крајно време е она што е и наведено во барањето за добивање на лиценци министерството по службена должност да си ги обезбедува документите, но најбитно е возилата кои се веќе евидентирани во личниот картон на превозникот да останат како доказ (согласно член 8 од постојниот закон) кој го прибавува Министерство за транспорт и врски, а нивната одјава од базата на превозници да биде врз основа на потврда од МВР за основот на нивно бришење или привремено ставање во мирување. Да се престане со праксата при продолжување на рокот на лиценцата секој да носи сообраќајни дозволи заверени на нотар кога се знае дека возилата нон стоп се на пат па кај поголеми превозници оваа процедура трае со месеци, а за средствата кои се даваат за нотар да не дискутираме. Секогаш кога се пријавува ново возило се носат документи заверени на нотар, регистрацијата е една година и се обновува па така и за сите 4 односно 5 години од важноста на лиценцата министерството не бара нов доказ за регистрација туку го прифаќа возилото кое е евидентирано во личен картон се додека ние сами не доставиме документи за негово бришење.
Лиценците мора да си го зачуваат основниот број, а не на секои 4 години да добиваат нов број со кој број имаме проблем во комуникација со нашите деловни партнери па објаснуваме дека секогаш на 4 години добиваме нови лиценци. Мора да се изнајде начин за ознаки кои ќе бидат поврзани со првиот број на лиценцата добиена од министерството, може да се пишува пример: 1025/1 наредната да биде 1025/2 и т.н со што се зачувува основниот број на лиценцата.
Мора јасно да се направи разлика меѓу постапка која се однесува на правно лице кое за прв пат поднесува барање за да добие лиценца за вршење на дејност од правно лице кое со години има лиценца и е евидентирано во база на превозници во министерството.

Рокот за издавање на лиценца, а со тоа и на извод од лиценца треба да е сведен на минимум 2 до 5 дена, а не 30 дена како што е напишано во законот- застојот во работата не е во интерес на никого во државата, а врските и барањата за помош и забрзување на процедурите ќе се множат без потреба.

ЕКМТ дозволите се најбитните дозволи за секој превозник, револтот кој беше и сеуште е кај сите нас поради настанот од 2016 година (никој не е казнет) упад во системот од страна на вработен во министерството мора да се сузбие и да се оневозможи со одредба во законот која ќе значи казна за секој превозник кој прави било какво изигрување на системот сам или со помош на друг, а тоа е да не може да аплицира за ЕКМТ дозволи во наредната година, секој што прави тешки прекршоци на користењето на ЕКМТ дозволата исто така треба да се казни, кога нема да можат да аплицираат една или две години тогаш секој ќе се труди да ги спроведува прописите без барање за интервенции однадвор.

Влатко Крстевски

22/02/2018

Разгледувајќи го предлог текстот на Закон за измена на Закон за превоз во патниот сообраќај во мое име и во име на поголем број на колеги ги доставуваме следните забелешки:
Забелешките се резултат на взаемна дискусија имајќи ги во предвид можностите за имплементација на истите во пракса, со цел олеснување на административните бариери за вршење на дејност
Да се одреди во член 1 дефиниција за возило во мирување
Потрeбата од оваа дефиниција е со цел да се сузбие нелојална конкуренција која пред воведување на лиценци (и во првите три години) беше присутна - не смее да има не контролирана одјава на возила. Дефиниција за возило во мирување е потреба и поради специфичниот вид на дејност која ја вршиме, затоа што се соочуваме со сообраќајни незгоди, заплена на возила во други држави, недостаток на возачи, а рокот на лиценцата според измените е 5 години што значи дека во овој период како и претходно ќе имаме многу разни случувања кои значат и запирање на употреба на одредени возила поради намален обем на работа (понуда и побарувачка). Оваа дефиниција е директно поврзана и со член 8 и 9 од постојниот закон, односно и од предлозите за измена кои се неразбирливи за сите нас и затоа треба да претрпат измени во деловите за тоа кои документи се носат како докази за добивање на лиценца (дупли одредби), односно и за неjзино продолжување, како и за документи кои се наведени во предлог измените за одјава на возила. Наведените документи (докази) се документи кои треба да се носат во МВР- одделение за регистрација / одјава на возила и затоа не може друг орган да биде одговорен за оценка на исправност на тие документи кои можат да бидат злоупотребени и од превозниците, но и од одредени лица во Министерство за транспорт и врски кои не се специјализирани за оценка на веродостојноста на истите, а најбитно од се е што нема можност Министерство за транспорт и врски да им ги одземе регистарските таблици за возилото издадени од МВР, кои регистарски таблици ќе овозможат и понатамошно управување со возилото кое ќе биде одјавено од министерството за транспорт и врски. Доставување на оригинална потврда од МВР и/или поништена сообраќаjна дозвола за основот на расходување или ставање на возило во мирување е единствен документ кој треба да биде одреден за одјава на извод од лиценца исто како што сообраќајна дозвола за возило е основ за добивање на извод од лиценца.
Во исто време поврзано со дефиниции, но и со член 8-б од постојниот закон каде се одредува обука на возачите, крајно време е да се воведе КОД – 95 и да се внесува во возачката дозвола на возачот за што сите контролни органи јасно и недвосмислено ќе разберат дека возачите имаат СПК на возач. Ваш е изборот дали ќе издавате СПК во хартиена верзија или ќе издавате потврда за да се носи до МВР и при вадење на возачка дозвола да се напише КОД 95 – едноставна процедура која ја преферираат скоро сите држави од ЕУ. Возачката дозвола за професионални возачи е со рок на важење од 5 години исто како што е и рокот на СПК на возач.
Да се воведе уште еден центар за обука покрај авто школа за почетна квалификација, да се предвиди возило за периодична обука на професионален возач е нешто што се коси со праксата и обученоста на возачите кои низ полагање за возачки категории и секојдневно управување со возило е крајно нереално решение. Ние превозниците сме соочени со недостаток на возачи, а ако се зголемат обучните центри и средствата кои ќе се плаќаат за нив ќе нема лице кое ќе сака да полага и да потроши толку средства за да стане возач.
Воведување дополнителен сертификат е уште една нерационална давачка со која се оптеретуваат возачите кои имаат огромен број на документи за да ги обезбедат, а да не зборуваме колку пати ги менуваат биометриските пасоши заради преполнување на страниците со печати од државите низ кои се движат, постои возачка и КОД 95 и со тоа се надминува овој проблем, решението е дадено од Европска Унија и нејзиното законодавство со кое се усогласуваме.
Во однос на член 8 каде се предвидуваат услови за добивање на лиценца после поминати скоро 10 години, кога постои раст и развој на голем број превозници кои имаат возила Еуро 3, 4, 5 и 6 стандард, да постојат црни возила, возила со Е0,1 и 2 стандард е недозволиво затоа државата мора да определи или лимит со Еуро стандард на возила од Еуро 3 па нагоре (заштита на животна средина, безбедност во сообраќајот) или да се одреди минимален број на возила кои можат да добијат извод од лиценца за меѓународен превоз (недостаток на транспортни дозволи) или да се забрани издавање на лиценци за нови правни субјекти, доколку сакаат превозно трговско друштво новите превозници можат да купат фирма од постојните кои се регистрирани не работат успешно или се во мирување, односно неактивни согласно евиденцијата во Централен регистар. Може да се даде одреден период за прилагодување на превозниците со новите одредби во законот, за секој постепено да успее да ги намали или промени возилата или да си обезбеди Сертификат за еуро стандард на возило со кое ќе докаже дека возилото не спаѓа во група на црни возила.
Во исто време крајно време е она што е и наведено во барањето за добивање на лиценци министерството по службена должност да си ги обезбедува документите, но најбитно е возилата кои се веќе евидентирани во личниот картон на превозникот да останат како доказ (согласно член 8 од постојниот закон) кој го прибавува Министерство за транспорт и врски, а нивната одјава од базата на превозници да биде врз основа на потврда од МВР за основот на нивно бришење или привремено ставање во мирување. Да се престане со праксата при продолжување на рокот на лиценцата секој да носи сообраќајни дозволи заверени на нотар кога се знае дека возилата нон стоп се на пат па кај поголеми превозници оваа процедура трае со месеци, а за средствата кои се даваат за нотар да не дискутираме. Секогаш кога се пријавува ново возило се носат документи заверени на нотар, регистрацијата е една година и се обновува па така и за сите 4 односно 5 години од важноста на лиценцата министерството не бара нов доказ за регистрација туку го прифаќа возилото кое е евидентирано во личен картон се додека ние сами не доставиме документи за негово бришење.
Лиценците мора да си го зачуваат основниот број, а не на секои 4 години да добиваат нов број со кој број имаме проблем во комуникација со нашите деловни партнери па објаснуваме дека секогаш на 4 години добиваме нови лиценци. Мора да се изнајде начин за ознаки кои ќе бидат поврзани со првиот број на лиценцата добиена од министерството, може да се пишува пример: 1025/1 наредната да биде 1025/2 и т.н со што се зачувува основниот број на лиценцата.
Мора јасно да се направи разлика меѓу постапка која се однесува на правно лице кое за прв пат поднесува барање за да добие лиценца за вршење на дејност од правно лице кое со години има лиценца и е евидентирано во база на превозници во министерството.

Рокот за издавање на лиценца, а со тоа и на извод од лиценца треба да е сведен на минимум 2 до 5 дена, а не 30 дена како што е напишано во законот- застојот во работата не е во интерес на никого во државата, а врските и барањата за помош и забрзување на процедурите ќе се множат без потреба.

ЕКМТ дозволите се најбитните дозволи за секој превозник, револтот кој беше и сеуште е кај сите нас поради настанот од 2016 година (никој не е казнет) упад во системот од страна на вработен во министерството мора да се сузбие и да се оневозможи со одредба во законот која ќе значи казна за секој превозник кој прави било какво изигрување на системот сам или со помош на друг, а тоа е да не може да аплицира за ЕКМТ дозволи во наредната година, секој што прави тешки прекршоци на користењето на ЕКМТ дозволата исто така треба да се казни, кога нема да можат да аплицираат една или две години тогаш секој ќе се труди да ги спроведува прописите без барање за интервенции однадвор.

Горан Иванов

22/02/2018

Разгледувајќи го предлог текстот на Закон за измена на Закон за превоз во патниот сообраќај во мое име и во име на поголем број на колеги ги доставуваме следните забелешки:
Забелешките се резултат на взаемна дискусија имајќи ги во предвид можностите за имплементација на истите во пракса, со цел олеснување на административните бариери за вршење на дејност
Да се одреди во член 1 дефиниција за возило во мирување
Потрeбата од оваа дефиниција е со цел да се сузбие нелојална конкуренција која пред воведување на лиценци (и во првите три години) беше присутна - не смее да има не контролирана одјава на возила. Дефиниција за возило во мирување е потреба и поради специфичниот вид на дејност која ја вршиме, затоа што се соочуваме со сообраќајни незгоди, заплена на возила во други држави, недостаток на возачи, а рокот на лиценцата според измените е 5 години што значи дека во овој период како и претходно ќе имаме многу разни случувања кои значат и запирање на употреба на одредени возила поради намален обем на работа (понуда и побарувачка). Оваа дефиниција е директно поврзана и со член 8 и 9 од постојниот закон, односно и од предлозите за измена кои се неразбирливи за сите нас и затоа треба да претрпат измени во деловите за тоа кои документи се носат како докази за добивање на лиценца (дупли одредби), односно и за неjзино продолжување, како и за документи кои се наведени во предлог измените за одјава на возила. Наведените документи (докази) се документи кои треба да се носат во МВР- одделение за регистрација / одјава на возила и затоа не може друг орган да биде одговорен за оценка на исправност на тие документи кои можат да бидат злоупотребени и од превозниците, но и од одредени лица во Министерство за транспорт и врски кои не се специјализирани за оценка на веродостојноста на истите, а најбитно од се е што нема можност Министерство за транспорт и врски да им ги одземе регистарските таблици за возилото издадени од МВР, кои регистарски таблици ќе овозможат и понатамошно управување со возилото кое ќе биде одјавено од министерството за транспорт и врски. Доставување на оригинална потврда од МВР и/или поништена сообраќаjна дозвола за основот на расходување или ставање на возило во мирување е единствен документ кој треба да биде одреден за одјава на извод од лиценца исто како што сообраќајна дозвола за возило е основ за добивање на извод од лиценца.
Во исто време поврзано со дефиниции, но и со член 8-б од постојниот закон каде се одредува обука на возачите, крајно време е да се воведе КОД – 95 и да се внесува во возачката дозвола на возачот за што сите контролни органи јасно и недвосмислено ќе разберат дека возачите имаат СПК на возач. Ваш е изборот дали ќе издавате СПК во хартиена верзија или ќе издавате потврда за да се носи до МВР и при вадење на возачка дозвола да се напише КОД 95 – едноставна процедура која ја преферираат скоро сите држави од ЕУ. Возачката дозвола за професионални возачи е со рок на важење од 5 години исто како што е и рокот на СПК на возач.
Да се воведе уште еден центар за обука покрај авто школа за почетна квалификација, да се предвиди возило за периодична обука на професионален возач е нешто што се коси со праксата и обученоста на возачите кои низ полагање за возачки категории и секојдневно управување со возило е крајно нереално решение. Ние превозниците сме соочени со недостаток на возачи, а ако се зголемат обучните центри и средствата кои ќе се плаќаат за нив ќе нема лице кое ќе сака да полага и да потроши толку средства за да стане возач.
Воведување дополнителен сертификат е уште една нерационална давачка со која се оптеретуваат возачите кои имаат огромен број на документи за да ги обезбедат, а да не зборуваме колку пати ги менуваат биометриските пасоши заради преполнување на страниците со печати од државите низ кои се движат, постои возачка и КОД 95 и со тоа се надминува овој проблем, решението е дадено од Европска Унија и нејзиното законодавство со кое се усогласуваме.
Во однос на член 8 каде се предвидуваат услови за добивање на лиценца после поминати скоро 10 години, кога постои раст и развој на голем број превозници кои имаат возила Еуро 3, 4, 5 и 6 стандард, да постојат црни возила, возила со Е0,1 и 2 стандард е недозволиво затоа државата мора да определи или лимит со Еуро стандард на возила од Еуро 3 па нагоре (заштита на животна средина, безбедност во сообраќајот) или да се одреди минимален број на возила кои можат да добијат извод од лиценца за меѓународен превоз (недостаток на транспортни дозволи) или да се забрани издавање на лиценци за нови правни субјекти, доколку сакаат превозно трговско друштво новите превозници можат да купат фирма од постојните кои се регистрирани не работат успешно или се во мирување, односно неактивни согласно евиденцијата во Централен регистар. Може да се даде одреден период за прилагодување на превозниците со новите одредби во законот, за секој постепено да успее да ги намали или промени возилата или да си обезбеди Сертификат за еуро стандард на возило со кое ќе докаже дека возилото не спаѓа во група на црни возила.
Во исто време крајно време е она што е и наведено во барањето за добивање на лиценци министерството по службена должност да си ги обезбедува документите, но најбитно е возилата кои се веќе евидентирани во личниот картон на превозникот да останат како доказ (согласно член 8 од постојниот закон) кој го прибавува Министерство за транспорт и врски, а нивната одјава од базата на превозници да биде врз основа на потврда од МВР за основот на нивно бришење или привремено ставање во мирување. Да се престане со праксата при продолжување на рокот на лиценцата секој да носи сообраќајни дозволи заверени на нотар кога се знае дека возилата нон стоп се на пат па кај поголеми превозници оваа процедура трае со месеци, а за средствата кои се даваат за нотар да не дискутираме. Секогаш кога се пријавува ново возило се носат документи заверени на нотар, регистрацијата е една година и се обновува па така и за сите 4 односно 5 години од важноста на лиценцата министерството не бара нов доказ за регистрација туку го прифаќа возилото кое е евидентирано во личен картон се додека ние сами не доставиме документи за негово бришење.
Лиценците мора да си го зачуваат основниот број, а не на секои 4 години да добиваат нов број со кој број имаме проблем во комуникација со нашите деловни партнери па објаснуваме дека секогаш на 4 години добиваме нови лиценци. Мора да се изнајде начин за ознаки кои ќе бидат поврзани со првиот број на лиценцата добиена од министерството, може да се пишува пример: 1025/1 наредната да биде 1025/2 и т.н со што се зачувува основниот број на лиценцата.
Мора јасно да се направи разлика меѓу постапка која се однесува на правно лице кое за прв пат поднесува барање за да добие лиценца за вршење на дејност од правно лице кое со години има лиценца и е евидентирано во база на превозници во министерството.

Рокот за издавање на лиценца, а со тоа и на извод од лиценца треба да е сведен на минимум 2 до 5 дена, а не 30 дена како што е напишано во законот- застојот во работата не е во интерес на никого во државата, а врските и барањата за помош и забрзување на процедурите ќе се множат без потреба.

ЕКМТ дозволите се најбитните дозволи за секој превозник, револтот кој беше и сеуште е кај сите нас поради настанот од 2016 година (никој не е казнет) упад во системот од страна на вработен во министерството мора да се сузбие и да се оневозможи со одредба во законот која ќе значи казна за секој превозник кој прави било какво изигрување на системот сам или со помош на друг, а тоа е да не може да аплицира за ЕКМТ дозволи во наредната година, секој што прави тешки прекршоци на користењето на ЕКМТ дозволата исто така треба да се казни, кога нема да можат да аплицираат една или две години тогаш секој ќе се труди да ги спроведува прописите без барање за интервенции однадвор.
Број на посети на сајтот: 1245829
Моментално присутни корисници: 39