Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Ќиро Крстевски

30/08/2018

Почитувани,

Во прилог Ви доставувам мислење со предлог во врска со Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности.
Благодарам за можноста која ми е дадена да учествувам во процесот на измени на споменатиот закон.

Поздрав,

Прилог< документ со мислење и предлог.
Прикачен документ на коментарот 213_Мислење_со_предлог_по_Предлог_на_Закон_за_изменува385342855.doc

Сашо Србиновски

24/08/2018

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме предлозите за промена на одредби од предлог Закон за акцизите.

Со почит,

Златко Арсов

24/08/2018

Предлози за Дополни/Корекции на Предлог Законот за Акцизи
(од проф. д-р Златко Арсов)

ПредметЧ Предлог Закон за Акцизи
Почитувани,
Како прво сакам да ја пофалам работната група која го изработила предлог Законот за акцизи и истиот го адаптирала согласно современтите трендови на стопанисување.
Иако не е моја струка би сакал да изразам особена пофалба кон РБ која го подготвувала текстот на законот како и МФ што патничките автомобили излегуваат од рамките на акцизните стоки. Конечно веќе, еден еден тежок рецидив од времето на социјализмот каде патничките автомобили се сметаа за луксуз е отфрлен.
Но, да се вратиме на тутунските производи.
со цел Преглог Законот за акцизи да се подобри ги предлагам следните измени и дополни по одредени членовиЧ


Членот 6, Точка 1 да се дополни и да гласи:
(1) За сите прашања што не се уредени со овој закон, се применуваат одредбите од Законот за даночната постапка, Законот за општата управна постапка, Законот за тутун, тутунски и сродни производи (кој е во фаза на донесување или постоечкиот Закон за тутун и тутунски производи) и Законот за вино.

Образложение: Проблематиката со тутунските и сродни производи детално е образложена во важечкиот Закон за тутун и тутунски производи како и во Законот за тутун, тутунски и сродни производи кој е во крајна фаза на донесување. Неговото потенцирање во овој член би била добра поддршка на Законот за акцизи. Истото важи и за Законот за вино.
Дополна на член 48
После ставот 4 да се стави став 5 кој би гласел:
(5) Акциза на тутун и тутунски и сродни производи не се плаќа за:
Зелени делови од тутунското растение, необработен или обработен тутун, производи од тутун и сродни производи наменети за саемски манифестации, трговски изложби и презентации.
Останататите ставови се поместуваат подолу за еден број.
Образложение: Македонија е голем производител на тутун и тутунски производи и повремено се одржуваат саемски манифестации од областа на тутунот. Акцизите за тутунски прозводи наменети за изложба на саемски манифестации преставуваат пречка за излагачите. Тие се мали количества и не може предизвикаат некои пореметувања на пазарот.

Промена на член 79:
Во членот 79 не се прави разлика помеѓу пури и цигарилоси. Овие два тутунски производи се поистоветуваат што од тутунски аспект не е исправно. Пурата е поскап и најчесто рачно изработен производ, додека цигарилосот најчесто е машински изработен производ со понизок квалитет и има пониска цена.
Според тоа како дефиниција што се пури, а што се цигарилоси се предлага следната дефиниција која е инкорпорирана и во предлог Законот за тутун тутунски и сродни производи. Членот 79 да гласи:

Член 79
Пури и цигарилоси
(1) За потребите на овој закон, под пури или цигарилоси се:
Пури се свитоци од тутун наменети за пушење, со една обвивка или со внатрешна и надворешна обвивка, кои се:
- направени исклучиво од природен тутун,
- со надворешна обвивка од природен тутун или
- свитоци на тутун со иситнето мешано полнење и со надворешна обвивка со кафена боја во сите нијанси, изработена од реконституиран тутун. Единечна маса не е помала од 2,3 г и не е поголема од 10 г, а обемот на производот најмалку на една третина од должината не е помал од 34 мм. Тежината по парче е просечната тежина на 1000 парчиња.
Цигарилоси се свитоци од тутун наменети за пушење, со една обвивка, кои се:
- направени исклучиво од природен тутун или
- свитоци на тутун со иситнето мешано полнење и со надворешна обвивка со кафена боја во сите нијанси изработена од реконституиран тутун, која целосно го опфаќа производот, вклучувајќи, каде што е соодветно и филтерот, но не го обвива усникот (чибук) кај цигарилосите со усник (чибук). Единечна маса без филтерот или усникот, не е помала од 1,2 g и не е поголема од 2,3 g и кај кои обемот на производот е поголем од 5 mm, а е помал од 34 mm. Тежината по парче е просечната тежина на 1000 парчиња без филтер и додаток за во уста.


Во член 80 став 2
Предлог во ставот 2 наместо: помала од 1,5 мм, треба да стои: поголема од 2 мм.
Фракциите под 1,5 мм во тутунската струка се сметаат како тутунска прашина и преставуваат отпадок кој не е погоден за консумација-пушење. Значи за тутунот за рачно виткање биде стварно тутун за рачно виткање фракциониот состав треба да биде поволен, односно да преовладуваат фракциите поголеми од 2 мм, а не помали од 1,5 мм. Ако преовладуваат ситните фракции и прашина тутунот не ќе може да се витка.
За ова постои и посебен метод за определување каде се користи сет од сита со различен пречник на отворите.
Како стандардни се користат сита со дијаметар на отворите од 5,0 mm, 3,14 mm, 2,0 mm, 1,0 mm, 0,5 mm и дно во кое се собира правот. Фракциите кои се задржани на ситата со дијаметар на отворите од 5,0 mm, 3,14 mm, 2,0 mm и 1,0 mm се позитивни фракции и ја карактеризираат влакнетоста на тутунот, а фракциите од 0,5 mm до 1 mm и под 0,5 mm се негативни фракции. Фракција од 0,5 mm до 1 mm се ситни тутунски откршоци, а фракцијата под 0,5 mm е прашина кои во тутунската индустрија не се користат се отфрлаат. Квалитетните тутуни треба да имаат влакнетост поголема од 80 % (фракцијата од 5 mm да учествува со над 60 %) и содржина на прав до 3 %.

Бидејќи претходно напоменавме дека пурите и цигарилосите не се исти по тип тутунски производи треба соодветно да има и разлика во нивната акциза. За пурите повисока, за цигарилосите пониска.
Се предлага измена во членот 85 став два:

Член 85
Акциза на пури, цигарилоси, тутун за пушење и други тутунски производи

(2) Акцизата на цигарилоси од член 79 од овој закон, изнесува 11,00 ден. по парче и 0% од малопродажната цена.

Членот 88 Се преименува во Продажба на тутунски производи.
Образложение: Членот третира проблематика за продажба. Начинот на пакување на тутунските производи (изглед, форма, број) е опсежно дефиниран во постоечкиот Закон за тутун и тутунски производи.

Дополна член 92 став два со алинеја 3:
Акцизна основица и износ на акциза на енергенти и електрична енергија

2) за гасно масло од тарифните ознаки 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 и 2710 20 19 00:
-како гориво за употреба во земјоделие = 0,000 денари по литар за сите субјекти кои се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) согласно Законот за земјоделство и рурален развој и кои располагаат со обработлива површина до 10 хач
Образложение: Да се потпомогнат ситните земјоделци. Нефукционалност на Законот за консолидација на земјоделското земјиште.
Во членот 118 став 1, точка 14 е наведено:

Член 118
(прекршоци поврзани со неплаќање на акцизен долг и со одземање на добра)
(1) Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на даночниот обврзник правно лице и трговец поединец, ако:

14) продава тутунски производи спротивно на член (член 88 ставови (3) и (4))ч
Во членот 88 ставовите гласат:
(3) Продавачот е должен да ги продава тутунските производи во затворено малопродажно пакување со неоштетена акцизна марка.
(4) По исклучок од став (3) од овој член, дозволена е продажба на пури на крајниот потрошувач како единечен производ само ако истиот е обележан со акцизна марка.

Образложение: Глобата е преголема за овој тип на прекршок. Произлегува дека ако една пура која во малопродажба чини 200,00 ден, биде продадена надвор од малопродажното пакување и без акцизна маркичка глобата да изнесува 15.000 евра.
Предлог: за овој тип на прекршоци таа да се намали на 1500,00 евра.

Претседател на работната група за изработка на Предлог Закон за тутун, тутунски и сродни производи.

д-р Златко Арсов, редовен професор
КАТЕДРА ЗА СПЕЦИЈАЛНО ПОЛЕДЕЛСТВО И ТУТУН
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА
УНИВЕРЗИТЕТ „Св КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
16-та Македонска Бригада бр. 3, Скопје, ПФ.297
1000 Скопје, Република Македонија

Прикачен документ на коментарот 210_Коментари_за_Предлог_Законот_за_акцизи_23.08820629009.docx

Анета Стоименова

23/08/2018

Почитувани,

Во прилог забелешки на Предлог Законот за акцизите.
Прикачен документ на коментарот 208_Забелешки_на_Предлог_Закон_за_акцизите590059431.pdf

Милена Перчинкова

20/08/2018

Коментари и забелешки на предлог текстот на Законот за електорнски документи, електронска идентификација и доверливи услуги од Комисијата за информативна сигурност при МАКЕДОНСКА БАНКАРСКА АСОЦИЈАЦИЈА Скопје
Прикачен документ на коментарот 207_Коментари_и_забелешки_на_Предлог_текстот_на_Законо74167663.docx

Стопанска комора на Македонија

10/08/2018

Почитувани, во прилог Ви го доставувам Мислењето по Предлог на законот за просторно и урбанистичко планирање на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија.
Прикачен документ на коментарот 205_Mislenje_po_nacrt-tekstot_na_Predlog_na_zakonot_za1175609663.pdf

Благојче Цветковски

10/08/2018

Предложеното законско решение претставува одлична основа за просторно и урбанистичко планирање со кое би се постигнало хумано уредување на просторот, заштита и унапредување на животната средина и природата, но пред сè одржливо планирање. Преку истото се надминуваат недостатоците и слабостите на актуелното решение, и се дава можност за постигнување на поголема професионалност, инклузивност, партиципативност и контрола во процесот на просторен развој.
Доколку се прифатливи за Предлагачот и Донесувачот, предлозите, додадени на овој коментар како документ, претставуваат дополнително унапредување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.
Прикачен документ на коментарот 204_Предлози_за_изменување_и-или_дополнување_на_Законо1865723574.pdf

Марјан Шукуроски

01/08/2018

Коментари по однос на предлог ЗПУП


Т. 6 - Ажурирани геодетски подлоги:

Член 43 –
Во член 43 да се додаде став со кој изработувачот на ажурираната геодетска подлога при графичко исцртување, доследно да ги внесе снимените содржини, (со точен назив, дебелина на линија и сл.) а не со назнака левел 1, левел 2, ........

Член 61
Во член 61 став 1 после зборот урбанистички планови, да се додаде “, и правни лица кои имаат вработено најмалку 1 инженер архитект со соодветно овластување за изработка на урбанистички планови“.
Целиот назив на член 61 да биде:

(1) Урбанистички проект можат да изработуваат правните лица со лиценца за изработување на урбанистички планови, и правни лица кои имаат вработено најмалку 1 инженер архитект со соодветно овластување за изработка на урбанистички планови, согласно овој закон.
Прикачен документ на коментарот 203_Коментари_по_однос_на_предлог__ЗПУП_јули_201878382281.docx

Анета Стоименова

27/07/2018

Почитувани,
Во прилог Ви доставувам документ со забелешки на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за задолжители резерви на нафта и нафтени деривати.
Прикачен документ на коментарот 202_Zabeleski_na_predlog_Zakon_za_izmeni_i_dopolnuvanj667047565.pdf

Сашо Србиновски

27/07/2018

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме забелешките кон предлогот Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

Со почит,
Прикачен документ на коментарот 201_Забелешки_кон_предлогот_на_Закон_за_изменување_и_д852442852.pdf
Број на посети на сајтот: 1688538
Моментално присутни корисници: 23