Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Владимир Бубалов

09/07/2018

Како единствено актуарско здружение во Република Македонија - полноправна членка на Меѓународната актуарска асоцијација (ИАА), ги имаме следните коментари на овој Предлог закон.
1. Наставната програма дефинирана во член 23 соодветствува на наставен план на ИАА кој веќе не е во сила, бидејќи од 2017 година ИАА го донесе новиот наставен план со кој треба да се усогласат сите актуарски едукатори во светот до 2021 година.
2. Не е направена промена во член 112, став 3 од Законот за супервизија на осигурувањето каде работното искуство се дефинира како <една година работно искуство во областа на осигурувањето или супервизија на осигурувањето>. Праксата покажа дека една година било какво искуство во наведените области не е соодветно на одговорностите на овластениот актуар. Би сакале да предложиме тоа работно искуство да не е помало од 3 години и тоа да биде на извршување актуарски работи.
3. Во прилог ви го доставуваме писмото кое ќе го доставиме до Министерот за Финансии, а во врска со актуарската професија во Република Македонија и светот и светските најдобри практики за регулирање на истата.

Марин Пиперкоски

09/07/2018

извинете
Прикачен документ на коментарот 194_Коментар_за_предлог_законот_eIDAS497826368.pdf

Марин Пиперкоски

09/07/2018

Почитувани,

Коментарите на предлог законот се дадени во прилогот.

Goce Gavrilov

09/07/2018

Почитувани,
Во предлог законот не е јасно наведено кои правни субјекти може да даваат доверливи услуги. Овој дел треба да се допрецизира со цел да се избегнат ситуации на нецелосно разграничување и различно толкување.

Во доставениот предлог на Закон исто така не се јасно и целосно наведени активностите и обврските на регулаторот - МИОА. И овој дел треба да се допрецизира во Законот (барем основните контури).

Добрица Арсов

06/07/2018

Почитувани,

Во врска со Предлог текстот на новиот Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, Македонски Телеком Ви доставува коментари предлози и сугестии на истиот во приложениот документ. Како најсуштинска забелешка на предлог текстот на новиот закон ја потенцираме правната празнина и несигурност која ќе се појави со стапувањето на сила на законот во однос на работењето на постојните и регистрирани издавачи на сертификати во Република Македонија. Имено, во преодните и завршните одредби во предлог текстот не е определен временски рок во кој постојните регистрирани издавачи на сертификати ќе треба да го усогласат своето работење со новиот закон.

Со почит,
Добрица Арсов
Македонски Телеком АД - Скопје

Прикачен документ на коментарот 193_Коментари_Македонски_Телеком1753376892.pdf

Солза Ковачевска

25/06/2018

тестен коментар

Јасна Парталоска

20/06/2018

Почитувани,

Во прилог доставувам образложен предлог за дополнување на член 17 од Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за судска служба, по скратена постапка.

Со почит,

Јасна Парталоска
Прикачен документ на коментарот 192_Коментар_на_член_39_ст.5._ал.2_ЗСС2099894133.docx

Јасна Парталоска

20/06/2018

Почитувани,

Во прилог доставувам образложен предлог за дополнување на член 17 од Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за судска служба, по скратена постапка.

Со почит,

Јасна Парталоска
Прикачен документ на коментарот 192_Коментар_на_член_39_ст.5._ал.2_ЗСС2099894133.docx

Гордана Стојанова

20/06/2018

Комплетниот материјал ставен на увид дефинира контрадикторност на објавениот материјал. Конкретно, утврдената потреба укажува на неопходност од измена и дополна на целиот текст на Законот за судска сужба, пр. се уредува прашањето на вработување, а не се превзема ништо по однос на интерниот оглас...Измените се во контекст на потенцирање на квантитет, наспроти квалитетот и обемот на квалитетно завршени работи од веќе вработените кои кога би имале можност за напредување во нагорна линија по утврденото скалило би биле мотивирани поквалитетно и поефикасно да ја извршуваат својата работа. Исклучувањето на воведување применлив систем на напредување во судството е демотивирачки елемент кој низ времето контрапродуктивно ќе влијае како врз квалитетот така и врз квантитетот на учинокот на секој од судовите. Ова од причина што искуството потврдува дека нововработените на звања исти или повисоки од веќе вработените ќе треба да бидат вклучени, но и обучени во спецификите во работењето на судството.
Истакнувам и потенцирам дека направена е анализа на учинок во судството. Компарирајќи ја изложеноста на анализата и препораките дадени во детали во оваа студија, особено што истата опфаќа елементи на проценка за сложеноста на работењето, процедурите кои се имплементираат во редовното работење во секоја организациона единица за секое звање..... со цел да се добие зголемена продуктивност и крајно ефективен учинок од судот, и фактот што на јавнообвинителските службеници им се признаени правата од додаток на плата , ги поставува судските службеници кои се докажан двигател на работењето на судството во нерамноправна положба во исти услови во иста сфера на делување. Ваквата состојба не само што доведува до немотивираност туку има и репресивно дејство.

Гордана Стојанова

20/06/2018

Комплетниот материјал ставен на увид дефинира контрадикторност на објавениот материјал. Конкретно, утврдената потреба укажува на неопходност од измена и дополна на целиот текст на Законот за судска сужба, пр. се уредува прашањето на вработување, а не се превзема ништо по однос на интерниот оглас...Измените се во контекст на потенцирање на квантитет, наспроти квалитетот и обемот на квалитетно завршени работи од веќе вработените кои кога би имале можност за напредување во нагорна линија по утврденото скалило би биле мотивирани поквалитетно и поефикасно да ја извршуваат својата работа. Исклучувањето на воведување применлив систем на напредување во судството е демотивирачки елемент кој низ времето контрапродуктивно ќе влијае како врз квалитетот така и врз квантитетот на учинокот на секој од судовите. Ова од причина што искуството потврдува дека нововработените на звања исти или повисоки од веќе вработените ќе треба да бидат вклучени, но и обучени во спецификите во работењето на судството.
Истакнувам и потенцирам дека направена е анализа на учинок во судството. Компарирајќи ја изложеноста на анализата и препораките дадени во детали во оваа студија, особено што истата опфаќа елементи на проценка за сложеноста на работењето, процедурите кои се имплементираат во редовното работење во секоја организациона единица за секое звање..... со цел да се добие зголемена продуктивност и крајно ефективен учинок од судот, и фактот што на јавнообвинителските службеници им се признаени правата од додаток на плата , ги поставува судските службеници кои се докажан двигател на работењето на судството во нерамноправна положба во исти услови во иста сфера на делување. Ваквата состојба не само што доведува до немотивираност туку има и репресивно дејство.
Број на посети на сајтот: 1555884
Моментално присутни корисници: 35