Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Ана Павловска

19/04/2018

Почитувани сметам дека намалувањето на времетраењето на еден оглас од 5 на само 3 работни дена е реално неприменливо .Имено на невработените лица како прво не им се остава доволно порстор да ги соберат потребните докумнти за конкурирање , бидејќи во огласите конкретно за јавната администација , судската и јавнообвинителската служба , за да може да се конкурира мора да се поднесе државјанство , лекарско уверени , уверение за неосудуваност, меѓународно призната сертификат за познавање на странски јазик и др. Овие документи се со определен рок на важење и неможе да се вадат однапред , а уште помалку за три работни дена . Вториот проблем е што нема конкретна официјална интернает страница или весник во кои ќе мора детално да се обвјавуваат огласите, зошто на страната на АВРМ сите огласи не се објавуваат , а и тие што се објавуваат не ги содржат сите информации за огласот .Огласите да траат само 3 работни дена би било прифатливо само ако се променат законите во насока да однапред не се бараат докумнти што не е прифатливо и од аспект на материјаното оптеретување на невработените бидејќи даваат пари за да конкурираат на оглас за кој не се знае дали ќе бидат примени и второ да пости законска обрска огласите да се објавуваат на конкретна интернет станица целосно и детално и во конкретен весник. Само на тој начин достапноста на конкретно работно место ќе биде еднаква за сите невработени како од аспект на навремената информираност така и од аспект на материјалната можност, зосто секој невработен за да конкурира треба да одвои 3-4000 ден. само за докумнти кои понатаму нема да му требаат, како и меѓународни сертификати за јазик кој се и по 9000 ден.Со почит

Горан Димовски

18/04/2018

Повторно потенцирам за злоупотребата на членот 21 кога се објавуваат огласи по државните институции со цел да се заобиколат одредбите од посебните закони!! Во однос на скратувањето на рокот за траење на оглас од 5 на 3 дена, ме интересира дали е препорака на ДУИНГ БИЗНИС?? Огласите ќе бидат објавувани во петок и ќе траат до понеделник?

Ор Ѓор

18/04/2018

Почитувани,

Најголемиот дел од измените и дополнувањата се во ред. Објективно погледнато беше потребна интервенција, факт е дека отсуствува социјален дијалог подолг период во нашата земја.
Сметам дека дополнувањето на член 96 не е јасно, особено новиот став 4. Со овој став се релативизира став 3 и понатаму останува нејасно дали може да се вработи работик на истото место во тој период?!
Посебно за поздравување е измената на чл. 73 за која Уставен суд не поведе иницијатива и немаше слух за реалните недостатоци во законот.
Можеби во овој закон за ИД на ЗРО треба да се интервенира и во чл. 78 бидејќи оваа одредба како е дадена е недоволно јасна и неприменлива, а често се употребува наместо чл. 28-а.

Со почит,

Роза Алексова

16/04/2018

Почитувани,

Би сакала да обрнам внимание на Глава 5. од Законот за заштита и спречување од дискриминација, која се однесува на судската заштита во споровите настанати во врска со дискриминација.
Имено, иако во чл.1 ст.2 од Законот за медијација, меѓу другите наведени спорови, медијацијата е предвидено да се применува и при решавање на споровите во врска со дискриминација, во текстот на предлог Законот за спречување и заштита од дискриминација (чл.32 - чл.40) воопшто не е спомната можноста за алтернативното решавање на споровите вон судска постапка и користењето на медијацијата, а правната заштита се ограничува исклучиво на судска заштита.

Предлагам, во Глава 5. (чл.32-чл.40) да се внесат одредби, како алтернатива на наведените предлози за судска заштита, според кои ќе се укаже на можноста страните во спор настанат во врска со дискриминација од било каков вид, со заемна согласност, спорот да можат да го решаваат со медијација која ќе се спроведува согласно одредбите од Законот за медијација.

Концептот на постапката на медијација има предности во однос на судската постапка заради специфичноста на споровите настанати во врска со дискриминација,пред се, поради доверливоста на постапката и исклучувањето на јавноста од учество во постапката, брзото решавање на спорот и постигнувањето компромисно решение на настанатиот спор кој ќе ги задоволи интересите и на двете страни во спорот.

Страните инволвирани во спор настанат во врска со дискриминација се тие кои треба да одлучат дали спорот ќе го решаваат со поднесување на барање до избран медијатор или со поднесување на тужба до надлежен суд, па заради доследна примена на начелото за слободен пристап до правда и унапредување на демократските вредности во државата, добро е да се предвиди можноста за користење медијација за решавање на овој вид спорови.

Ако новиот предлог на закон е во насока на унапредување на заштитата од дискриминација и воспоставување на поефикасен систем на превенција и заштита од дискриинација, понудениот предлог текст на законот, не би бил целосен доколку не се предвиди и медијацијата како алтернативен начин на решавање на спорови.

Ви Благодарам
Медијатор Роза Алексова
Ташко Гочев

16/04/2018

Почитувани, сметам дека член 47 став 8 од нацрт Законот треба целосно да се избрише бидејќи е против уставен. Не знам зошто овој став го има во овој нацрт Законот бидејќи истиот беше критикуван од Ваша страна со самото негово донесување во собранието на РМ. Во прилог линк од стенографските белешки од седмото продолжение на 67 седница на собранието одржана на 06.10.2015 година.

филеЧ///ЦЧ/Усерс/Таско%20Гоцев/Доњнлоадс/067_седница_06_продолзение_06102015.пдф

Во прилог Ви доставувам и мислење од Мартин Ромер од Европска конфедерација на синдикати за образование каде што цитирам -Правото на штрајк може да се изразува на најразлични начини, меѓутоа во Европа не се познати примери на носење на штрајкбрехери или заменски лица, рече Мартин Ромер од Европската конфедерација на синдикати за образование.
хттпсЧ//њњњ.слободнаевропа.мк/а/26816411.хтмл

Роза Алексова

16/04/2018

Почитувани, досега не беше изричито наведена можноста за решавање на работните спорови со медијација, па во име на добри колегијални односи на релација работодавач - вработен, заради ефикасно и економично решавање на работните спорови особено на причните побарувања кои проислегуваат од работен однос, надоместоците на штета при работа, повреда на други права од работен однос и сл. се надевам ќе ја прифатите иницијативата за измени и дополнувања на чл.181 и чл.182 од ЗРО.
Впрочем, поднесувањето на тужба треба да е последната опција за решавање на сите па и на работните спорови.
Мојот предлог гласи вака,

ОСТВАРУВАЊЕ БА ПРАВАТА КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ И СУДСКА ЗАШТИТА

ЧЛЕН 181
Се менува чл.181 ст.3 и ст.5 на тој начин што и во двата става, по зборовите ,,пред надлежниот суд,, се врши дополнување со следниот текст . ,,или да иницира постаппка на медијација пред медијатор според одредбите од Законот за медијација,,
Се дополнува ст.6 и ст.7 од истата законска одредба на тој начин што и во двата става, по зборовите ,,пред надлежниот суд,, се додаваат зборовите ,, односно во постапка на медијација,,
Се додава нов став 8 кој гласи ч
, ,,Доколку е иницирана постапка на медијација во случаите предвидени во ст.3 ст.5, ст.6 и ст.7 од овој член, рокот за судска заштита од 15 дена започнува да тече по завршувањето на постапката на медијација доколку медијацијата е завршена без постигнување на спогодба, односно доколку спорот во медијација е делумно решен со спогодба,,

ЧЛЕН 182
После став 1, се додава нов став 2 кој гласи, ,,Индивидуалните работни спорови работодавачот и работникот може да се договорат спорот да го решат во постапка на медијација согласно одредбите од Законот за Медијација

Во прилог на погоре наведеното, Ви доставувам позитивна правна пракса на Република Хрватска

Ви Благодарам

Горан Димовски

16/04/2018

Почитувани,
Главната поента на мојот коментар беше дека со искористување токму на членот 21 се заобиколуваат другите закони кои ги регулираат работните односи во посебните служби. И немате ама баш никаков аргумент против оваа констатација. Тогаш, ако навистина има волја за реални измени и подобрување на трудовото законодавство, зошто се крати рокот за аплицирање на оглас објавен по ЗРО од 5 на 3 дена? Наместо да се зголемува, рокот за намалува. Огласот сега ќе се објави во петок и ќе трае до понеделник. Каков Дуинг Бизнис??? Според ДУИНГ БИЗНИС роковите треба да се скратат?

Стефан Николоски

05/04/2018

Почитувани

Во подолу наведениот член 117 , став (4) , потребно е да се дефинира видот на просечната плата во Републиката нето/бруто, како и просек од колку месеци е потребен, месечен просек, тримесечен или годишен просек од претходната година.

Прекувременаработа
Член 117
(4) На работникот кој работел над 150 часа подолго од полното работно време, а не
отсуствувал од работа повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот работодавач
во кои не се засметуваат деновите на искористен годишен одмор, работодавачот е
должен да му исплати покрај додатокот на плата и бонус во висина од една просечна
плата во Републиката.


Со почит,

Горан Димовски

02/04/2018

НЕ ЦЕНЗУРИРАЈТЕ, ОБЈАВУВАЈТЕ ГИ КОМЕНТАРИТЕ. ТРАНСПАРЕНТНОСТ НЕЛИ ЌЕ ИМАШЕ?

Горан Димовски

30/03/2018

1.ИТНА ИЗМЕНА НА ЧЛЕН 21-Договорна слобода од законот. Каква е таа договорна слобода на работодавачот? Слободно и дискреционо право да го избере најнеписмениот и најнеквалитетниот кандидат за вработување. Ова особено доаѓа до израз кога врз основа на ЗРО се објавуваат огласи во ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, со цел да се заобиколат одредбите од Законот за административни службеници, Законот за судска служба, Законот за ЈО служба и слично каде има какви-такви критериуми. ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВОВЕДУВАЊЕ ТЕСТИРАЊЕ И ИНТЕРВЈУ СО БОДИРАЊЕ+ПРОСЕК!!!
Број на посети на сајтот: 1371138
Моментално присутни корисници: 42