Потребно е да се согласите со правилата и условите за користење на ЕНЕР

ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕР ОД СТРАНА НА РЕГИСТРИРАН КОРИСНИК


1. Општи одредби


Овие Правила и услови се однесуваат на користењето на Единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија (во понатамошниот текст: ЕНЕР) од страна на веќе регистриран корисник или лице кое сака да се регистрира. ЕНЕР е достапен на веб локацијата:https://ener.gov.mk/ и содржи прописи во Република Македонија и предлог прописина министерствата во фаза на подготовка. ЕНЕР претставува алатка наменета за електронско информирање на граѓаните на РМ, невладиниот сектор, деловните субјекти, синдикатите, стопанските комори, здруженијата и фондации, односно сите физички и правни лица кои можат да бидат директно или индиректно засегнати од спроведувањето на законите и другите прописи или кои ги застапуваат интересите на одредени групи во општеството. Вашата регистрација и/или понатамошното користење на функционалностите на ЕНЕР претставува Ваше согласување со овие Правила и услови. Доколку не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови, Министерството за информатичко општество и администрација (во понатамошниот текст: МИОА) може да го де-активира Вашиот кориснички профил и со тоа да ви биде оневозможено понатамошно користење на функционалностите на ЕНЕР.


2. Регистрација и управување со кориснички профил


Со ЕНЕР управува МИОА. МИОА ја активира регистрацијата на администраторите од институции, кои пак ја активираат регистрацијата на владините уредници. Регистрацијата на јавните корисници не подлежи на активирање.


За Вие лично да ги користите функционалностите на ЕНЕР потребно е да се регистрирате преку пополнување на веб формата за регистрација. Вашето корисничко име во ЕНЕРе валидна адреса за е-пошта која Вие ја избирате и внесувате при регистрација. Корисничкото име не може да го менувате и по него се следат записите за преземени дејствија во системот од Ваша страна. Исто така, Вие, по сопствен избор, ја креирате и Вашата лозинка. Доколку сакате, можете да ја менувате прв пат внесената лозинка, како и секоја подоцна креирана лозинка.


Доколку сте ја заборавиле Вашата лозинка, тогаш преку линкот „Нова лозинка“, кој се наоѓа подполињата за најава на регистриран корисник во ЕНЕР, ја активирате процедурата за креирање нова лозинка.


Вашиот кориснички профил ќе биде де-активиран од страна на:
- МИОА, доколку повеќе не ја извршувате улогата на администратор во институција,
- администратор во институција, доколку повеќе не ја извршувате улогата на владин уредник, и
- МИОА, доколку како корисник не ги следите и не постапувате согласно овие Правила и услови.


Де-активацијата значи дека повеќе не можете да ги користите функционалностите на ЕНЕР, но Вашиот кориснички профил нема да биде избришан од базата на податоци.


3. Внесување, ажурирање и заштита на личните податоци во ЕНЕР


Со внесување на податоци во соодветните полиња од веб образецот за регистрација, Вие ја потврдувате нивната точност и ажурност. Ако било кој податок внесен во веб образецот за регистрација се промени, може да го ажурирате преку користење на линкот „Кориснички профил“ кој му е достапен на секој најавен корисник.


МИОА има воспоставено и применува систем на технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на обработката на лични податоци кои соодветно се применуваат и за личните податоци што се обработуваат преку ЕНЕР.


Со Вашето регистрирање и отворање кориснички профил на ЕНЕР и Вие преземате одговорност за зачувување на доверливоста на вашите лични податоци. Заради заштита од злоупотреби, личните податоци внесени во ЕНЕР не треба да ги откривате на трети лица и лично треба да пристапувате и да го користите корисничкиот профил на ЕНЕР и да оневозможите користење на Вашиот профил од страна на било кое друго лице.


Ако од било која причина сметате дека Вашиот кориснички профил не е повеќе безбеден (на пример, во случај на губење, крадење или неовластено откривање или користење на вашето корисничко име/лозинка и лични податоци), мора веднаш да го промените податокот преку користење на соодветниот механизам за промена или да го контактирате МИОА на следната адреса: ener@ener.gov.mk.


Доколку се соочите со било каков проблем при внесување или ажурирање на податоците, треба да го контактирате МИОА.


4. Дозволен начин на користење на ЕНЕР


Не може да овластите други лица да го користат Вашиот кориснички профил на ЕНЕР, а доколку го направите тоа одговорноста за преземените дејствија од страна на оние за кои сте им дозволиле да го користат Вашиот профил е целосно Ваша.


ЕНЕР смеете да го користите само за целите за кои е креиран и воспоставен.


Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини (текстови, графички елементи, фотографии, слики, видео или аудио материјали) со кои би се повределе нечии авторски права, интелектуална сопственост, деловни тајни или било кој друг вид лични или сопственички права на било која трета страна, а доколку тоа го направите мора да биде со претходна согласност на сопствениците на тие права. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушува нечија приватност. Преку ЕНЕР не смеете да објавувате или обезбедувате пристап до содржини со кои се нарушуваат основните слободи и права на граѓаните на РМ, односно да објавувате недолична, неморална и навредлива содржина.


Вие се согласувате дека нема да се обидувате да го нарушувате, напаѓате, модифицирате или преземете друго дејствие со кои може да предизвикате негативни последици по функционирањето на ЕНЕР или по користењето на ЕНЕР од страна на другите корисници.


5. Завршни одредби


Овие Правила и услови за користење на ЕНЕР може повремено да се менуваат. Информација за направените промени ќе се објавува во линкот „Новости“ на ЕНЕР. Вашиот континуиран пристап на веб локацијата на ЕНЕР ќе значи дека ги прифаќате сите измени на Правилата и условите за користење на ЕНЕР.


Со кликнување на копчето „Се согласувам“ потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и ги прифаќате Правилата и условите за користење на ЕНЕР.

ENER

10 НАЈНОВИ КОМЕНТАРИ

Александар Арсовски

06/03/2019

Почитувани,

Во прилог коментар по однос на предлог законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште.

Бараме да се предвиди можност за промена на културата од Основниот договор за закуп со достава на нов Бизнис план или програма која ќе биде составен дел на анексот.

Со почит,
Прикачен документ на коментарот 325_коментари1082242718.docx

Тест Корисник

01/03/2019

Одличен прелдог, мислам дека се сложувам

Миа Ангелова

28/02/2019

Што се случува со оние кои биле вработени во настава на одреден Универзитет (факултет) и поради здравствени или други пиричини не успеале да докторират пред да се смени законот, а имаат работно искуство во настава повеќе од 5 години (ивеќе се доктори на науки).

Дали овие лица кои се со работно искуство во настава во Високото образование се опфатени со некој член од Законот за високо образование...дали искуството, трудовите, студиските престои, проектите, конференциите на кои што сме учествувале не покажуваат позитивна слика за истите.....?

Александар Николов

07/01/2019

Прикачено

Александар Николов

07/01/2019

Во прилог ви доставуваме коментари на Предлог на закон за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Република Македонија

Стојан Карастој

06/01/2019

1. Наместо овој закон кој е лош плагијат од Хрватските закони и чија цел е да ја промени политичката моќ во државата, и Наместо мерките и постапката да се обработуваат во законот за АВР, согласно член 17 и член 18 од Уставот на РМ и член 34 потребен е закон со кој ќе се пропишат мерки и услови со постапка за собирање на податоци и следење на комуникации за заштита на безбедноста и одбраната за сите државни органи (МВР, МО, АР, УБК, ЦУ, ФП, УФР) кои дошле во допир или имаат надлежност да собираат податоци од значење за безбедноста и одбраната за водење на безбедносни истраги или разузнавачки цели.

Законот ќе ги пропише, видовите на мерки, рокови, услови, постапки, чување на опремата и техничките уреди, редоследот на користење и извршување, територијална надлежност, контролата врз употребата на посебните технички уреди и опрема и резултатите добиени преку нив, размена на податоците, одговор на барања од други надлежни државни органи и давање меѓусебна поддршка. Употребата на разузнавачки средства да биде единствено во подршка на безбедносните истраги на територија на Македонија, а за разузнавачки цели во странство и екстериторијалните локации. На територија на државата примената на овие разузнавачки средства привремено ќе ја ограничи неповредливоста на лицето и живеалиштето, тајната на преписката и на другите форми на комуникација на граѓаните и странците кога го бараат тоа интересите на безбедноста и одбраната на Републиката а согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија.

Законот ќе ја олесни работата на државните органи кои спроведуваат внатрешно разузнавање во водењето на истраги (УБК, БЈБ, ЦУ, УФР) и собираат податоци од граѓани и правни лица и водат евиденции за нив и активностите на Агенцијата за разузнавање и Воената служба за безбедност и разузнавање за да се формира Здружен разузнавачки комитет за определување на приоритети по утврден ризик и закана, собирање на податоци, известување, размена, потврда или отфрлање на информацијата, контрола врз примената на средствата.

2. Потребно е и дополнување во законот за кривична постапка за целта на примената на посебните мерки за заштита на безбедноста и одбраната кои подразбираат употребна на техничка опрема и уреди (разузнавачки методи и средства) и резултатите (податоците) добиени од нив во корист на доказната постапка во пропишана постапка.

3. Потребно е и дополнување во законот за Јавно обвинителство со цел формирање на ново одделение за водење на безбедносни истраги согласно пропишаните нови посебни мерки поврзани со надлежноста од заштитата на безбедноста и одбраната, односно за кд против државата, каде како сторител на кд тероризам, шпионажа, саботажа и оддавање на државна тајна често се јавува поединец. Со формирање на оделението во ЈО ќе се оствари и целта на примената на посебните мерки, раководењето со безбедносните истраги и оперативната координација со државните органи кои ќе ги применуваат мерките. Споменувам, дека оделението во ЈО за корупција и организиран криминал е за водење на криминални истраги и често методите и мерките (ПИМ и ПМ) се различни од целта.

Стојан Карастој

06/01/2019

Ворд документ со предлог дополнување во законот за следење на комуникации, во член 4 точка 7, Агенцијата за разузнавање е овластен орган за собирање на податоци на националната територија со судска наредба за прашања од значење на безбедноста и одбраната и за следење на меѓународни, сателитски и безжични комуникации и електромагнетен спектар во екстериторијалните локации и странство согласно надлежноста во законот за Агенција за разузнавање (член 2 и член 13).

Согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија и член 34 од законот за следење на комуникации, би се пропишал член во нов закон за употреба на разузнавачки средства или доколку нема таков закон тогаш нов член 34а и да гласи “Агенцијата за разузнавање превзема мерки кои не може да се наменетат за да обезбедат индивидуално следење на комуникациите на лица кои користат броеви за претплата или технички идентификатори кои можат да се следат на националната територија, освен во случај кога таквите лица комуницираат од странство и екстериторијалните локации, ја напуштиле националната територија и се идентификувани како закана. Мерките за следење на безжични комуникации се применуваат за експлоатација на електронските комуникации преку воздушен простор не вклучувајќи интервенција на операторот на електронските комуникации.Прикачен документ на коментарот 308_1_58303532PREDLOG_Zakon_za_izmenuvanje_na_Zakonot_621668254.docx

Стојан Карастој

06/01/2019

Почитувани ви доставувам ворд документ со предлог измени и дополнувања на законот за странци со цел отстранување на форма на монопол на идниот државен орган АВР во процедурата за издавање на визи за странци.
Прикачен документ на коментарот 307_1_802695891izmena_nov_zakon_za_stranci1935098306.doc

Стојан Карастој

05/01/2019

Која е целта на собирањето на разузнавачки податоци со примена на посебни мерки и судска наредба, односно со писмено барање од директор за собирање на мета податоци ако не се водат истраги за заштита на безбедноста и одбраната ?

Каков државен орган е потребен во Македонија?

• Орган кој ќе води безбедносна истрага и со примена на разузнавачки алатки ќе собира докази за кд против државата во националните граници, поднесувајќи пријава до ОЈО или

• Орган кој ќе спроведува внатрешна разузнавачка активност со примена на посебни мерки да собере податоци, кои ќе ги чува кај себе а ако процени од збирот на податоците ќе извести друг државен орган да отвори истрага?

Државниот орган треба да се ограничи само на 3 надлежности за собирање на докази со примена на разузнавачки алатки за кд против државата пропишани во кривичниот законик
• Контраразузнавање со кд шпионажа
• Заштита на уставен поредок
• Заштита од тероризам и насилен екстремизам

Употребата на разузнавачките алатки (внатрешното разузнавање) како следење и собирање на податоци на територија на Република Македонија да се во функција единствено за спроведување на законите.

Неприфатливо АВР посебните технички уреди и опрема и добиените податоци да ги чува кај себе. Ова е создавање на архива за идна политичка и безбедносна криза.

Вака пропишаната надлежност во законот за АВР е одбегнување на одговорност, и собирање на разузнавачки податоци за други Х, политички, лични или цели на странски партнер.

Освен планирана уцена, регрутирање на извори заради закана од компромитација, делегитимирање на институции и носители на одлуки и домашна субверзија за обликување на јавно мислење друга примена ќе нема овој закон.

Стојан Карастој

05/01/2019

Да се изврши измена на член 32 и 33 од законот за следење на комуникации со цел да се пропише дека само врз основа на судска наредба може да се достават мета податоци до барателот согласно член 17 и член 18 од Уставот на Република Македонија.

Да се изврши измена и дополнување на законот за следење на комуникации каде Агенцијата за разузнавање ќе се пропише како овластен субјект за собирање на податоци на територија на Република Македонија врз основа на судска наредба за
• достава на мета податоци од оператор,
• вршење на увид во остварени телефонски и други електронски комуникации,
• дигитална форензика на апаратите и уредите кои се користат од корисниците на услуги на оператор за вршење на комуникација на националната територија,
додека надвор од територијата на Република Македонија и екстериторијални локации да собира податоци и врши имплементација на информатички техники и средства за следење на меѓународни, сателитски, безжични комуникации и електромагнетниот спектар кои се одвиваат во странство во интерес на безбедноста и одбраната на државата.

Дополнувањето за надвор од територија на Македонија да биде со нов член и гласи “мерките не може да се наменетат за да обезбедат индивидуално следење на комуникациите на лица кои користат броеви за претплата или технички идентификатори кои можат да се следат на националната територија, освен во случај кога таквите лица комуницираат од странство, ја напуштиле националната територија и се идентификувани како закана. Мерките за следење на безжични комуникации се применуваат за експлоатација на електронските комуникации преку воздушен простор не вклучувајќи интервенција на операторот на електронските комуникации.”
Број на посети на сајтот: 2019430
Моментално присутни корисници: 13